Gopinam Kuca Kunkumena Nicitam

Gopinam Kuca Kunkumena Nicitam

Narahari Sarakara has written this song. Gopinam Kuca Kunkumena Nicitam. The official name of this song is Sacinandanastakam.
 
(1)
gopinam kuca-kunkumena nicitam vasah kim asyarunam
nindat-kascana-kanti-rasa-rasikaslesena gauram vapuh
tasam gadha-karabhibandhana-vasal lomodgamo drsyate
ascaryam sakhi pasya lampata-guroh sannyasa-vesam ksitau
 
(2)
yah purvam vraja-sundari-rati-rasair utthapitah pratyaham
kalindi-puline nanarta rabhasat sri-rasa-gosthyam vibhuh
so'yam samprati sarva-loka-nihita-premanuragah kalau
premna nrtyati nartayaty api jagad-bhudeva-cudamanih
 
(3)
vedantagama-veda-sastra-patali-durgamya-padambujah
sri-sri-nanda-kisora-lasya-lahari-vidyotakanugrahah
tat-kala-smrti-matra-tat-ksana-valat-prema-pravahambudhir
bhudevangana-mangalo vijayate sri-sri-sacinandanah
 
(4)
mohonmada-rasena gopa-vanita-siktena vrndavanam
yah purvam jagad-eka-mangalam alam cakre ghana-syamalah
so'yam gaura-harih samasta-jagatim premna samullasayan
karunyaika-niketanam vijayate gaudavani-mandale
 
(5)
nrtyavesa-mahollasat-sumadhura-pratyanga-vesojjvalam
srikhandaguru-kunkumadi-sahitam srimad-brhad-vaksasa
karpurodbhata-puga-pusja-vilasat-prarakta-bimbadharam
sri-caitanya-mahaprabhor vijayate lavanya-saram vapuh
 
(6)
pratapta-kanaka-prabham vimala-purna-candrananam
galan-nayana-varibhih sapadi sikta-bhumi-talam
sa-gadgada-giram muda sakala-deva-cudamanim
saci-sutam aham bhaje karuna-sagaram isvaram
 
(7)
kadamba-kusumollasat-pulaka-pusja-pusjojjvalam
jhalat-jhalad iti skhalan-nayana-varibhir nirjharam
vayam dama-damayite hrdi dara-sphuran-madhuri
madhunmada-maha-natam kim api dhama vandamahe
 
(8)
uccair lola-bhuja-dvayena paritah svar-lokam ahladayan
premna purita-kantha-gadgada-hari-dhvanair bhuvam mohayan
cascat-pada-vihari-nupura-ravair nagan muda milayan
nityananda-mahaprabhur vijayate sri-malla-vesojjvalah
 
(9)
krsno devah kali-yuga-bhavam lokam alokya sarvam
papasaktam samajani krpa-sindhu-caitanya-murtih
tasmin yesam na bhavati sada krsna-buddhir naranam
dhik tan dhik tan dhig iti dhig iti vyaharet kim mrdangah