Utkalika Vallari

Utkalika Vallari

Rupa Goswami has written this song “Prapadya Vrndavana Madhyam”. The official name of this song is Volume 2 Utkalika Vallari. This song is taken from the book Stavamala. In this song, Rupa Goswami describes the divine glories of Sri Krsna and Srimati Radhika and also prays to them.
 
(1)
prapadya vrndavana-madhyam ekah
krosann asav utkalikakulatma
udghatayami jvalatah kathoram
baspasya mudram hrdi mudritasya
 
(2)
aye vrndaranya tvaritam iha te sevana-parah
param apuh ke va na kila paramananda-padavim
ato nicair yace svayam adhipayor iksana-vidher
varenyam me cetasy upadisa disam ha kuru krpam
 
(3)
tavaranye devi dhruvam iha muraripor viharate
sada preyasyeti srutir api virauti smrtir api
iti jsatva vrnde caranam abhivande tava krpam
kurusva ksipram me phalatu nitaram tarsa-vitapi
 
(4)
hrdi cira-vasad-asa-mandalalamba-padau
gunavati tava nathau nathitum jantur esah
sapadi bhavad-anujsam yacate devi vrnde
mayi kira karunardram drstim atra prasida
 
(5)
dadhatam vapur amsu-kandalim
dalad-indivara-vrnda-bandhuram
krta-kascana-kanti-vascanaih
sphuritam caru-marici-sascayaih
 
(6)
nicitam ghana-cascala-tater
anukulena dukula-rocisa
mrga-nabhi-rucah sa-nabhina
mahitam mohana-patta-vasasa
 
(7)
madhurim prakatayantam ujjvalam
sripater api varistha-sausthavam
indira-madhura-gostha-sundari-
vrnda-vismaya-kara-prabhonnatam
 
(8)
itara-jana-durghatodayasya
sthira-guna-ratna-cayasya rohanadrim
akhila-gunavati-kadamba-cetah
pracura-camatkrti-kari-sad-gunadhyam
 
(9)
nistula-vraja-kisora-mandali-
mauli-mandana-harinmanisvaram
visva-visphurita-gokulollasan-
navya-yauvata-vatamsa-malikam
 
(10)
svanta-sindhu-makarikrta-radham
hrn-nisakara-kurangita-krsnam
preyasi-parimalonmada-cittam
prestha-saurabha-hrtendriya-vargam
 
(11)
prema-murti-vara-karttika-devi
kirti-gana-mukhari-krta-vamsam
visva-nandana-mukunda-samajsa-
vrnda-kirtana-rasajsa-rasajsam
 
(12)
nayana-kamala-madhuri-niruddha-
vraja-nava-yauvata-mauli-hrn-maralam
vrajapati-suta-citta-mina-raja-
grahana-patistha-vilocananta-jalam
 
(13)
gopendra-mitra-tanaya-dhruva-dhairya-sindhu-
pana-kriya-kalasa-sambhava-venu-nadam
vidya-mahistha-mahati-mahaniya-gana-
sammohitakhila-vimohana-hrt-kurangam
 
(14)
kvapy anusangikatayodita-radhikakhya-
vismaritakhila-vilasa-kala-kalapam
krsneti-varna-yugala-sravananubandha-
pradurbhavaj-jadima-dambara-samvitangim
 
(15)
tvam ca vallava-purandaratmaja
tvam ca gokula-varenya-nandini
esa murdhni racitasjalir nayan
bhiksate kim api durbhago janah
 
(16)
hanta sandra-karuna-sudha-jhari-
purna-manasa-hradau prasidatam
durjane'tra disatam rate nija-
preksana-pratibhuvas chatam api
 
(17)
syamayor nava-vayah-susamabhyam
gaurayor amala-kanti-yasobhyam
kvapi vam akhila-valgu-vatamsau
madhuri hrdi sada sphuratan me
 
(18)
sarva-vallava-varenya-kumarau
prarthaye bata yuvam pranipatya
lilaya vitaratam nija-dasyam
lilaya vitaratam nija-dasyam
 
(19)
pranipatya bhavantam arthaye
pasupalendra-kumara kakubhih
vraja-yauvata-mauli-malika-
karuna-patram imam janam kuru
 
(20)
bhavatim abhivadya catubhir
varam urjesvari varyam arthaye
bhavadiyataya krpam yatha
mayi kuryad adhikam bakantakah
 
(21)
disi vidisi viharam acarantah
saha pasupala-varenya-nandanabhyam
pranayi-jana-ganas tayoh kurudhvam
mayi karunam bata kakum akalayya
 
(22)
giri-kusja-kutira-nagarau
lalite devi sada tavasravau
iti te kila nasti duskaram
krpayangikuru mam atah svayam
 
(23)
bhajanam varam ihasi visakhe
gaura-nila-vapusoh pranayanam
tvam nija-pranayinor mayi tena
prapayasva karunardra-kataksam
 
(24)
subala vallava-varya-kumarayor
dayita-sakhas tvam asi vraje
iti tayoh purato vidhuram janam
ksanam amum  krpayadya nivedaya
 
(25)
srnuta krpaya hanta pranesayoh pranayoddhurah
kim api yad ayam dinah prani nivedayati ksanam
pravanita-manah kim yusmabhih samam tilam apy asau
yugapad anayoh sevam premna kadapi vidhasyati
 
(26)
kva jano'yam ativa pamarah
kva durapam ratibhagbhir apy adah
iyam ullayaty ajarjara gurur
uttarsa-dhura tathapi mam
 
(27)
dhvanta-brahma-marala-kujita-bharair urjesvari-nupura-
kvanair urjita-vaibhavas tava vibho vamsi-prasutah kalah
labdhah sasta-samasta-nada-nagari-samrajya-laksmim param
aradhyah pranayat kada sravanayor dvandvena mandena me
 
(28)
stambham prapascayati yah sikhi-pischa-mauli-
venor api pravalayan svara-bhangam uccaih
nadah kada ksanam avapsyati te mahatya
vrndavanesvari sa me sravanatithitvam
 
(29)
kasya sambhavati ha tad ahar va
yatra vam prabhu-varau kala-gitih
unnaman madhurimormi-samrddha
duskrtam sravanayor vidhunoti
 
(30)
parimala-saranir vam gaura-nilanga-rajan-
mrgamada-ghusrnanugrahini nagaresau
sva-mahima-paramanu-pravrtasesa-gandha
kim iha mama bhavitri ghrana-bhrngotsavaya
 
(31)
pradesinim mukha-kuhare viniksipan
jano muhur vana-bhuvi phutkaroty asau
prasidatam ksanam adhipau prasidatam
drsoh purah sphuratu tadid-ghana-cchavih
 
(32)
vraja-madhura-jana-vrajavatamsau
kim api yuvam abhiyacate jano'yam
mama nayana-camatkrtim karotu
ksanam api pada-nakhendu-kaumudi vam
 
(33)
atarkita-samiksanollasitaya muda slisyator
nikusja-bhavanangane sphurita-gaura-nilangayoh
rucah pracurayantu vam purata-yuthika-masjari-
virajad-ali-ramyayor mama camatkrtim caksusoh
 
(34)
saksatkrtim bata yayor na mahattamo'pi
kartum manasy api manak prabhutam upaiti
icchann ayam nayanayoh pathi tau bhavantau
jantur vijitya nijagara bhiyam hriyam ca
 
(35)
athava mama kim nu dusanam
bata vrndavana-cakravartinau
yuvayor guna-madhuri nava
janam unmadayativa kam na va
 
(36)
ahaha samayah so'pi ksemo ghateta narasya kim
vraja-nata-varau yatroddipta krpa-sudhayojjvala
krta-parijana-sreni-cetas-cakora-camatkrtir
vrajati yuvayoh sa vaktrendu-dvayi nayanadhvani
 
(37)
priya-jana-krta-parsni-graha-caryonnatabhih
sugahana-ghatanabhir vakrimadambarena
pranaya-kalaha-keli-ksvelibhir vam adhisau
kim iha racayitavyah karnayor vismayo me
 
(38)
nibhrtam apahrtayam etaya vamsikayam
disi disi drsam utkam prerya samprcchamanah
smita-savala-mukhibhir vipralabdhah sakhibhis
tvam aghahara kada me tustim aksnor vidhatse
 
(39)
ksatam adhara-dalasya svasya krtva tvad-ali-
krtam iti lalitayam devi krsne bruvane
smita-savala-drg-anta kiscid uttambhita-bhrur
mama mudam upadhasyaty asya-laksmih kada te
 
(40)
katham idam api vaschitum nikrstah
sphutam ayam arhati jantur uttamarham
guru-laghu-gananojjhitarta-nathau
jayatitaram athava krpa-dyutir vam
 
(41)
vrtte daivad vraja-pati-suhrn-nandini-vipralambhe
samrambhenollalita lalita-sankayodbhranta-netrah
tvam saribhih samaya-patubhir drag upalabhyamanah
kamam damodara mama kada modam aksnor vidhata
 
(42)
rasarambhe vilasati parityajya gosthambujaksi-
vrndam vrndavana-bhuvi rahah kesavenopaniya
tvam svadhina-priyatama-pada-prapanenarcitangim
dure drstva hrdi kim acirad arpayisyami darpam
 
(43)
ramya sona-dyutibhir alakair yavakenorja-devyah
sadyas tandri-mukula-dala-sa-klanta-netra vrajesa
pratas candravali-parijanaih saci drsta vivarnair
asya-sris te pranayati kada sammadam me mudam ca
 
(44)
vyatyuksi-rabhasotsave'dhara-sudha-pana-glahe prastute
jitva patum athotsukena harina kanthe dhrtayah purah
isac-chonima-militaksam anrju-bhru-valli-helonnatam
preksisye tava sa-smitam sa-ruditam tad devi vaktram kada
 
(45)
alibhih samam abhupetya sanakair gandharvikayam muda
gosthadhisa-kumara hanta kusuma-srenim harantyam tava
preksisye puratah pravisya sahasa gudha-smitasyam balad
acchindanam ihottariyam urasas tvam bhanumatyah kada
 
(46)
udascati madhutsave sahacari-kulenakule kada
tvam avalokyase vraja-purandarasyatmaja
smitojjvala-mad-isvari-cala-drg-ascala-preranan
nilina-guna-masjari-vadanam atra cumban maya
 
(47)
kalinda-tanaya-tati-vana-viharatah srantayoh
sphuran-madhura-madhavi-sadana-simni visramyatoh
vimucya racayisyate sva-kaca-vrndam atramuna
janena yuvayoh kada pada-saroja-san-marjanam
 
(48)
parimilad-upabarham pallava-srenibhir vam
madana-samara-carya-bhara-paryaptam atra
mrdubhir amala-puspaih kalpayisyami talpam
bhramara-yuji nikusje ha kada kusja-rajau
 
(49)
ali-dyutibhir ahrtair mihira-nandini-nirjharat
purah purata-jharjhari-paribhrtaih payobhir maya
nija-pranayibhir janaih saha vidhasyate vam kada
vilasa-sayana-sthayor iha padambuja-ksalana
 
(50)
lila-talpe kalita-vapusor vyavahasim analpam
smitva smitva jaya-kalanaya kurvatoh kautukaya
madhye kusjam kim iha yuvayoh kalpayisyamy adhisau
sandharambhe laghu laghu padambhoja-samvahanani
 
(51)
pramada-madana-yuddharambha-sambhavukabhyam
pramudita-hrdayabhyam hanta vrndavanesau
kim aham iha yuvabhyam pana-lilonmukhabhyam
casakam upaharisye sadhu madhvika-purnam
 
(52)
kadaham sevisye vratati-camari-camara-marud-
vinodena krida-kusuma-sayane nyasta-vapusau
daronmilan-netrau srama-jala-kana-klidyad-alakau
bruvanav anyonyam vraja-nava-yuvanav iha yuvam
 
(53)
cyuta-sikhara-sikhandam kiscid-utsramsamanam
viluthad-amala-puspa-srenim unmucya cudam
danuja-damana devyah siksaya te kadaham
kamala-kalita-kotim kalpayisyami venim
 
(54)
kamala-mukhi vilasair amsayoh sramsitanam
tulita-sikhi-kalapam kuntalanam kalapam
tava kavaratayavirbhavya modat kadaham
vikaca-vicakilanam malayalankarisye
 
(55)
mithah-spardhabaddhe balavati valaty aksa-kalahe
vrajesa tvam jitva vraja-yuvati-dhammilla-manina
drgantena ksiptah panam iha kurangam tava kada
grahisyamo baddha kalayati vayam tat-priya-gane
 
(56)
kim bhavisyati subhah sa vasaro
yatra devi nayanascalena mam
garvitam vihasitum niyoksyase
dyuta-samsadi vijitya madhavam
 
(57)
kim janasya bhavitasya tad dinam
yatra natha muhur enam adrtah
tvam vrajesvara-vayasya-nandini-
mana-bhanga-vidhim arthayisyase
 
(58)
tvad-adesam sari-kathitam aham akarnya mudito
vasami tvat-kundopari sakhi vilambas tava katham
itidam sridama-svasari mama sandesa-kusumam
hareti tvam damodara janam amum notsyasi kada
 
(59)
satho'yam naveksya punar iha maya mana-dhanaya
visantam stri-vesam subala-suhrdam varaya gira
idam te sakutam vacanam avadharyocchalita-dhis
chalatopair gopa-pravaram avarotsyami kim aham
 
(60)
aghahara balivardah preyan navas tava yo vraje
vrsabha-vapusa daityenasau balad abhiyujyate
iti kila mrsa-girbhis candravali-nilaya-sthitam
vanabhuvi kada nesyami tvam mukunda mad-isvarim
 
(61)
nigirati jagad uccaih suci-bhedye tamisre
bhramara-ruci-nicolenangam avrtya diptam
parihrta-mani-kasci-nupurayah kadaham
tava navam abhisaram karayisyami devi
 
(62)
asye devyah katham api muda nyastam asyat tvayesa
ksiptam parne pranaya-janitad devi vamyat tvayagre
akutajsas tad atinibhrtam carvitam kharvitangas
tambuliyam rasayati janah phulla-roma kadayam
 
(63)
parasparam apasyatoh pranaya-maninor vam kada
dhrtotkelikayor api svam abhiraksator agraham
dvayoh smitam udascaye nudasi kim mukundamuna
drganta-natanena mam uparamety alikoktibhih
 
(64)
kadapy avasarah sa me kim u bhavisyati svaminau
jano'yam anuragatah prthuni yatra kusjodare
tvaya saha tavalike vividha-varna-gandha-dravyais
ciram viracayisyati prakata-patra-valli-sriyam
 
(65)
idam seva-bhagyam bhavati sulabham yena yuvayos
chatapy asya premnah sphurati nahi suptav api mama
padarthe'smin yusmad-vrajam anu nivasena janitas
tathapy asa-bandhah parivrdha-varau mam dradhayati
 
(66)
prapadya bhavadiyatam kalita-nirmala-premabhir
mahadbhir api kamyate kim api yatra tarnam januh
krtatra kujaner api vraja-vane sthitir me yaya
krpam krpana-gaminim sadasi naumi tam eva vam
 
(67)
madhavya madhuranga kanana-pada-praptadhirajya-sriya
vrndaranya-vikasi-saurabha-tate tapischa-kalpa-druma
nottapam jagad eva yasya bhajate kirti-cchata-cchayaya
citra tasya tavanghri-samnidhi-jusam kim va phalaptir nrnam
 
(68)
tval-lila-madhu-kulyayollasitaya krsnambudasyamrtaih
sri-vrndavana-kalpa-valli-paritah saurabhya-vispharaya
madhuryena samastam eva prthuna brahmandam apyayitam
nascaryam bhuvi labdha-pada-rajasam parvonnatir virudham
 
(69)
pasupala-varenya-nandanau
varam etam muhur arthaye yuvam
bhavatu pranayo bhave bhave
bhavator eva padambujesu me
 
(70)
udgirnabhud utkalika-vallarir agre
vrndatavyam nitya-vilasa-vratayor vam
van-matrena vyaharato'py ullalam etam
akarnyesau kamita-siddhim kurutam me
 
(71)
candrasva-bhuvane sake pause gokula-vasina
iyam utkalika-purva vallari nirmita maya
 
 
(1) Overcome with yearnings, and crying in the middle of Vrndavana forest, I shall now reveal the deep mark burning tears have made in my heart.
 
(2) O Vrndavana forest, who among your devoted servants has not already attained the path of supreme transcendental bliss? I humbly beg you: please reveal in my  heart the best way to attain my king and queen. Please be kind to me.
 
(3) O Queen Vrnda, both sruti and smrti proclaim that Lord Murari eternally enjoys pastimes with His beloved in Your forest. Knowing this, I bow down before your feet. Please be merciful to me. Please make the tree of my desires bear fruit.
 
(4) O virtuous Queen Vrnda, this person begs your permission to present his appeal before your king and queen, whose feet he has long yearned in his heart to attain. Please cast your merciful glance on me. Please be kind.
 
(5) O king whose transcendental form is more splendid than the blossoming blue lotus flower, O queen whose splendid beauty has stolen the glory of gold ….
 
(6) O king dressed in silk garments as splendid as lightning, O queen dressed in beautiful garments as splendid as musk ….
 
(7) O king whose splendid sweetness surpasses Lord Narayana, O queen who fills both the goddess of fortune and the sweet, beautiful girls of Vraja with wonder ….
 
(8) O king who is an expanding mountain of the jewels of eternal virtues unattainable by outsiders, O queen who possesses a treasure of transcendental virtues that stun with wonder the hearts of all virtuous girls ….
 
(9) O king who is the regal sapphire crown of the peerless youths of Vraja, O queen who is the jasmine crown of the splendid girls of Gokula in this world ….
 
(10) O king whose heart is an ocean where the makara fish of Sri Radha swims, O queen whose heart is a moon that contains the deer of Lord Krsna, O king whose mind is maddened by the fragrance of Your beloved, O queen whose senses are captured by the fragrance of your beloved ….
 
(11) O king whose flute is very eager to sing the glories of Sri Radha, the deity of pure love, O queen whose tongue tastes the sweetness of chanting the glories of Lord Mukunda, the joy of the world ….
 
(12) O king the sweetness of whose lotus eyes traps the swan of the heart of She who is the crown of Vraja’s girls, O queen the net of whose sidelong glance expertly catches the regal fish of the prince of Vraja’s heart ….
 
(13) O king whose flute music is a cup for drinking the ocean of the eternal patience of the daughter of the gopa king’s friend, O queen whose very graceful songs enchant the deer of the heart of He who enchants the entire world ….
 
(14) O king who, when You hear the name “Radhika,” forgets all playful arts, O queen who, when You hear the two syllables “Krsna” becomes stunned and motionless ….
 
(15) O son of the king of the gopas, O daughter of the best man in Gokula, bowing down and placing folded hands above his head, this unfortunate person begs You for a certain gift.
 
(16) O king and queen, the lakes of whose hearts are filled by the swiftly flowing nectar mountain streams of Your great mercy, please be kind to this wicked person. Please show him the lustre of the transcendental happiness that is the guarantee of being able to see You in the future.
 
(17) O king dark with a splendid complexion, O queen dark with youthful beauty, O king golden with transcendental fame, O queen golden with a splendidly beautiful complexion, O king and queen who are the handsome crowns of everyone, please eternally display Your sweetness in my heart.
 
(18) O son and daughter of the best of the gopas, I bow down before You and beg: Please give me service to You! Please give me service to You!
 
(19) O prince of the gopas, I fall down before You and beg in a choked voice: Please make me an object of mercy for She who is the jasmine crown of the girls of Vraja!
 
(20) O Queen of Kartikka, I fall down before You and beg with sweet words: May Lord Krsna, the killer of Baka, be as merciful to me as You.
 
(21) O affectionate people who enjoy transcendental pastimes in this place and that with the son and daughter of the best of the gopas, please hear my choked words and be merciful to me.
 
(22) O queen Lalita, the hero and heroine who enjoy transcendental pastimes in the cottage, forest and hill, are always obedient to you. Therefore nothing is difficult for you. Therefore please be kind and accept me.
 
(23) O Visakha, you are the best of the lovers of the fair and dark Divine Couple. Please enable me to attain the merciful sidelong glance of your two dear friends.
 
(24) O Subala, you are the intimate friend of the son and daughter of the best of the gopas of Vrndavana. Please be merciful and introduce this unhappy person to your two friends.
 
(25) Please listen with compassion. O great lovers of the Lords of Life. A poor living entity appeals to you. How can this lowly-hearted person become even a sesame seed in comparison to you? This person asks: will he be able to attain the loving service of the Divine Couple?
 
(26) Where is this fool? Where is that state even the great devotees cannot attain? Still, a new and intense thirst for it now makes me tremble.
 
(27) O all-powerful Lord, when will Your sweet and glorious flute music, which possesses the greatest opulence of the kingdom of all beautiful sounds, and which is accompanied by Srimati Radharani’s anklet tinkling, which eclipses the warbling of Brahma’s swan, be joyfully worshipped by my two slow ears?
 
(28) O queen of Vrndavana, when will the sound of Your lute, which silences the flute of the peacock-feather crowned Lord, become the guest of my ears?
 
(29) O great king and queen, when will Your graceful music, flooded with waves of sweetness, purify my ears. When will that day come?
 
(30) O charming king and queen whose fair and dark forms are splendidly decorated with musk and kunkuma, when will Your sweet fragrance, bearing only a fraction of Your transcendental glories, bring a festival of happiness to the black bee of my nose?
 
(31) Placing his forefinger to his mouth, this person repeatedly cries out in the forest: “O king and queen, please be merciful for a moment! Please be merciful! May Your forms, as splendid as a monsoon cloud and lightning, appear before my eyes.”
 
(32) O crowning garlands of the charming people of Vraja, this person begs something of You: may the moonlight of Your toenails, even for only a moment, fill my eyes with wonder.
 
(33) May the splendour of You both, whose fair and golden forms, charmingly decorated with golden jasmine petals, joyfully embrace in the courtyard of the forest cottage, suddenly fill my eyes with wonder.
 
(34) The most exalted devotee cannot attain in his heart even a small portion of Your glory. Yearning that You appear on the pathway of his eyes, this person has now swallowed his fear and shame.
 
(35) O king and queen of Vrndavana, how sinful I am! Still, who will not become maddened by the sweetness of Your transcendental qualities?
 
(36-37) O king and queen, when will Your playful and crooked lovers’ quarrels, when Your friends plaintively grasp Your heels, fill my ears with wonder?
 
(38) When, O killer of Agha, Your flute stolen by Her, and Yourself, as You eagerly search and ask everywhere for it, cheated by the smiling gopis, will You delight my eyes?
 
(39) When, O queen, as You bite Your flower petal lips, raise Your eyebrows, and crookedly smile from the corner of Your eyes while Krsna chats with Your friend Lalita, will the beauty of Your face delight me?
 
(40) Will this lowly person ever be able to desire the treasure desired by great souls? O king and queen who remove all sufferings, great and small, all glories to the splendor of Your kindness!
 
(41) O Lord Damodara, when, Your glittering, love-filled eyes restless with apprehension in the destined separation from the daughter of the gopa king’s friend, and Yourself seen by the sari birds expert at understanding hints, will You delight my eyes?
 
(42) When, in the beginning of the rasa dance seeing You leave the lotus-eyed girls of Vraja, be led by Your independent lover Kesava to a secluded place in Vrndavana forest, and be worshipped by Him, will I at once abandon all my pride?
 
(43) When, handsome with curling locks of hair, its eyes closing with fatigue, decorated with the reddish colour of Queen Radha’s yavaka cosmetic, and stared at with crooked eyes by Candravali’s pale friends, will the splendour of Your face at dawn, O king of Vraja, make me happy and proud?
 
(44) O queen, when will I see Your face at once crying and smiling, the vine of its eyebrows crookedly raised in scorn, and its eyes reddish, as Lord Hari, having won Your lips’ nectar in the water-splashing contest, grasps Your neck, eager to drink?
 
(45) O prince of Vraja, when, Your flower garland stealthily stolen by Srimati Radharani, and the gopis, will I see You retaliate by coming before them, and with a secret smile, suddenly rip open the bodice covering the breasts of Bhanumati?
 
(46) O prince of Vraja, when, surrounded by Srimati Radharani’s friends in the spring festival, will I see You, on the signal of my queen’s smiling, glistening, and restless sidelong glance, suddenly kiss the mouth of Guna Manjari?
 
(47) When, the two of You fatigued by enjoying many pastimes in the forest by the Yamuna’s shore and now resting in the charming cottage of madhavi vines, will this person untie Your hair and massage Your lotus feet?
 
(48) O king and queen of the forest, when, Your amorous battle finished, will I make You a bed of soft and splendid flowers and a pillow of many flower buds in the forest filled with bees?
 
(49) When, in the company of Your dear friends, with the bee-black water of the Yamuna brought in a golden vessel, will I wash Your lotus feet as You rest on the pastime bed?
 
(50) When, the two of You repeatedly laughing and smiling as, eager for victory in the gambling match, You recline on the pastime bed in the forest, O king and queen, will I very gently massage Your lotus feet?
 
(51) When, O king and queen of Vrndavana, the two of You with joyful hearts eager to begin the wild battle of amorous pastimes, and yearning to enjoy pastimes of drinking, will I bring You a goblet filled with sweet madhvika nectar?
 
(52) When, O youthful couple of Vraja, Your eyes slightly open, and Your flower-petal bodies sprinkled with perspiration as You recline, conversing, on the pastime bed of flowers, will I serve You, making a breeze with the fan of vines?
 
(53) When, O crusher of demons, on the order of my queen will I undo Your hair, remove its falling peacock feather and flowers, and tie it again with a lotus?
 
(54) When, O lotus faced girl, will I decorate Your hair, like a peacock’s tail fallen in Your pastimes to Your shoulders, with a garland of jasmine blossoms?
 
(55) O king of Vraja, when will I, sent by the sidelong glance of She who defeated You in the fiercely contested dice game and who is the jewel in the decorated, braided hair of the girls of Vraja, bind and take the deer wagered in the dice game, as your friends look helplessly on?
 
(56) Will the auspicious day arrive, when, O queen, with Your sidelong glance You will make me laugh at the proud Madhava defeated in the dice game?
 
(57) O Lord, will the day come when, repeatedly worshipping me, You will beg from me a way to break the jealous anger of the daughter of the King of Vraja’s friend?
 
(58) O Damodara, when will You order this person: “Carry to Sridama’s sister this flower letter, which says, ‘on Your order, as I heard it spoken by the sari bird, I am waiting here at Your pond. O friend, why are You late?’”
 
(59) “I have the wealth of My own good honour! I shall never see that rake again! Subala’s friend has come here disguised as a woman! Surround Him at once!” Hearing Your words, and in my heart understanding Your intentions, will we cleverly trap the best of the gopas?
 
(60) “O killer of Aghasura, Your favourite young bull is now violently attacked by a demon in the form of a bull in Vraja!” O Mukunda, when, speaking this lie, will I lead You from Candravali’s place to My queen in the forest?
 
(61) When, O queen, removing you jewel belts and anklets and covering You splendid transcendental body with a cloak the colour of a swarm of black bees, will I lead You to a new meeting with Krsna in the dense darkness now swallowing the world?
 
(62) When, O queen, will this dwarf, understanding your intentions, take the betelnuts the Lord happily placed in Your mouth and You affectionately spat on a leaf, and, bodily hairs erect with joy, taste them in a secret place?
 
(63) When, O lovers who, because You rarely see each other, always long to meet, will I make You smile by pretending to complain, “Mukunda! Why do You agitate Me with this dancing from the corner of Your eyes? Stop it!” ?
 
(64) O king and queen, when will I have the opportunity in the great forest to lovingly decorate You by drawing on Your foreheads elaborate pictures in fragrant colours?
 
(65) The splendour of pure love, which makes the good fortune of Your direct service easy to obtain, is not mine, even in dream. Still, O king and queen, simply living in Your Vraja gives Me great hope.
 
(66) In public places I glorify Your mercy, which is granted to even the lowest creatures, and which enables me, even though I am lowborn, to live in this forest of Vraja, the place where Your great devotees, filled with pure love, aspire to take birth, even as blades of grass.
 
(67) O handsome, fragrant tamala desire tree blooming in Vrndavana forest and embraced by the madhavi vine of the goddess ruling this forest, O tree, the shade of whose glory protects the world from a host of burning sufferings, what wonderful fruits do people find at Your feet?
 
(68) O Vrndavana desire vine, it is not at all surprising that the entire world is delighted by the flowing stream of the honey of Your pastimes, shining with the nectar showered by the black cloud of Krsna, by your all-pervading fragrance, and by Your great sweetness, and it is also not surprising that the vines on the ground, who have attained the dust of your feet, are now standing erect in ecstasy.
 
(69) O prince and princess of the gopas, again and again I pray for this benediction: Birth after birth may I love Your lotus feet.
 
(70) O king and queen who eternally enjoy transcendental pastimes, this vine of longing (utkalika-vallari) has sprouted up before you in Vrndavana forest. I tremble as I recite it. O king and queen, please hear this prayer and please fulfil my desires.
 
(71) This vine of longings (utkalika-vallari) was written by me, a resident of Gokula, in the month of Pausa (December-January) in the Saka year Candrasva-bhuvana (1471 Saka or 1549 AD).