Stavavali

Gopala Raja Stotra

Gopala Raja Stotra
Raghunatha Dasa Goswami has written this song “Vapur Atula Tamala Sphita Bahuru”. The official name of this song is Gopala Raja Stotra. This song is taken from the book Stavavali. This is a prayer by Raghunatha Dasa Goswami to Sri Gopala-raja, who gloriously stands on the crown of the king of mountains.
 
(1)
vapur-atula-tamala-sphita-bahuru-sakho-
pari-dhrta-giri-varya-svarna-varnaika-gucchah
kati-krta-para-hastarakta-sakhagra-hrdyah
pratapati giri-patte susthu gopala-rajah
 
(2)
rucira-drg-abhidhane pankaje phullayantam
subhaga-vadana-gatram citra-candram dadhanah
vilasad-adhara-bimba-ghrayi-nasa-sukosthah
pratapati giri-patte susthu gopala-rajah
 
(3)
cala-kutilatara-bhru-karmukantar-drg-anta-
kramana-nisita-banam sighra-yanam dadhanah
davayitum iva radha-dhairya-parindra-varyam
pratapati giri-patte susthu gopala-rajah
 
(4)
asulabham iha radha-vaktra-cumbam vijanann
iva vilasitum eta chayayapi pradurat
mukura-yugalam accham ganda-dambhena bibhrat
pratapati giri-patte susthu gopala-rajah
 
(5)
ruci-nikara-virajad-dadimi-pakva-bija-
prakara-vijayi-danta-sreni-saurabhya-vataih
racita-yuvati-cetah-kira-jihvati-laulyah
 
(6)
vacana-madhu-rasanam payanair gopa-rama-
kulam uru-dhrta-dhamapy unmadi-krtya kamam
abhimata-rati-ratnany adadanas tato drak
pratapati giri-patte susthu gopala-rajah
 
(7)
kuvalaya-nibha-bhale kaunkuma-drava-pundram
dadhad iva ghana-sande niscala-cascalagram
racayitum iva sadhvi-kirti-mugdhali-bhitim
pratapati giri-patte susthu gopala-rajah
 
(8)
sravana-madana-rajju sajjayal lajji-radha-
nayana-cala-cakorau bandhum utkah kisorau
krta-makara-vatamsa-snigdha-candramsu-carah
pratapati giri-patte susthu gopala-rajah
 
(9)
yuvati-karana-ratna-vratam acchidya netra-
bhramana-patu-bhatais tam nyasya hrt-saudha-madhye
garuda-mani-kavatenorasaghusya hrstah
pratapati giri-patte susthu gopala-rajah
 
(10)
tri-bali-lalita-tunda-syandi-nabhi-hradodyat-
tanuruha-tati-sarpim atra bibhrana ugram
yuvati-pati-bhayakhu-grasanayeva sadyah
pratapati giri-patte susthu gopala-rajah
 
(11)
marakata-krta-rambha-garva-sarvankasoru-
dvayam uru-rasa-dhama preyasinam dadhanah
sphurad-avirala-pusta-sroni-bharati-ramyah
pratapati giri-patte susthu gopala-rajah
 
(12)
madana-mani-varali-samputa-ksulla-janu-
dvaya-su-lalita-jangha-masju-padabja-yugmah
vividha-vasana-bhusa-bhusitangah su-kanthah
pratapati giri-patte susthu gopala-rajah
 
(13)
kalita-vapur iva sri-vitthala-prema-pusjah
parijana-paricarya-varya-piyusa-pustah
dyuti-bhara-jita-madyan-manmathodyat-samajah
pratapati giri-patte susthu gopala-rajah
 
(14)
vividha-bhajana-puspair ista-namani grhnan
pulakita-tanur iha sri-vitthalasyoru-sakhyaih
pranaya-mani-saram svam hanta tasmai dadanah
pratapati giri-patte susthu gopala-rajah
 
(15)
giri-kula-pati-pattollasi-gopala-raja-
stuti-vilasita-padyany udbhata-prema-dani
natayati rasanagre sraddhaya nirbharam yah
sa sapadi labhate tat-prema-ratnam prasadam
 
 
(1) The best of mountains a bunch of golden flowers on the great broad arm of the branch of the incomparable tamala tree of His transcendental form, and the charming reddish fingertips of His other hand resting on His hip, Sri Gopala-raja is splendidly manifest on the king of mountains.
 
(2) The wonderful moon of His handsome face making the two lotuses of His charming eyes blossom, and the parrot's beak of His nose smelling the splendid bimba fruit of His lips, Sri Gopala-raja is splendidly manifest on the king of mountains.
 
(3) With the moving curved bows of His eyebrows shooting swift and sharp arrows from the corners of His eyes as if to drive away the powerful lion of Radha's peacefulness, SriGopala-raja is splendidly manifest on the king of mountains.
 
(4) Considering the kiss of Radha's lips unattainable and, on the pretext of vainly gazing at His own cheeks, from afar meditating on Her reflection in a mirror, Sri Gopala-raja is splendidly manifest on the king of mountains.
 
(5) The fragrant breeze from His teeth, which defeat a host of splendid ripe pomegranate seeds, creating the restlessness of a parrot's tongue in the hearts of the young gopis, Sri Gopala-raja is splendidly manifest on the king of mountains.
 
(6) Making the gopis intoxicated with the nectar of His words, and then stealing from them the precious jewels of transcendental amorous pastimes, Sri Gopala-raja is splendidly manifest on the king of mountains.
 
(7) As if to frighten the bumblebee gopis intoxicated by His transcendental glories, He wears on His blue lotus forehead kunkuma tilaka like a stationary lightning flash on a host of monsoon clouds. Sri Gopala-raja is splendidly manifest on the king of mountains.
 
(8) Eagerly tying the two Kama ropes of His ears to capture the restless young cakora birds of Radha's eyes, like a glorious moon decorated with shark-shaped earrings, SriGopala-raja is splendidly manifest on the king of mountains.
 
(9) With the powerful soldiers of His restless glances plundering the jewels of the young gopis't1, senses and keeping these jewels in the palace of His heart behind the great sapphire door of His chest, jubilant Sri Gopala-raja is splendidly manifest on the king of mountains.
 
(10) The three folds of skin flowing on His handsome abdomen enter the navel-lake from which a fearful serpent of a great line of hairs rises to suddenly devour the mouse of the young gopis' shyness. Sri Gopala-raja is splendidly manifest on the king of mountains.
 
(11) His hips broad and handsome, and His thighs a pool of sweet nectar for the gopis and the destruction of the sapphire plantain trees' pride, Sri Gopala-raja is splendidly manifest on the king of mountains.
 
(12) His feet lotus flowers, His calves handsome, His knees two chests for the jewels of transcendental amorous pastimes, His body decorated with many ornaments and garments, and His neck graceful, Sri Gopala-raja is splendidly manifest on the king of mountains.
 
(13) His transcendental form loved by the people of Sri Vitthala-desa, nourished by the sweet nectar His pure devotees' service, and eclipsing the splendor of a host of passionate Kamadevas, Sri Gopala-raja is splendidly manifest on the king of mountains.
 
(14) Appearing in this world, Sri Gopala-raja, His bodily hairs erect with joy, chanted the holy names of Lord Vitthalesvara and offered Him the jewel necklace of pure love and the many flowers of the activities of pure devotional service. Sri Gopala-raja is splendidly manifest on the king of mountains.
 
(15) These verses are splendid with prayers to Sri Gopala-raja, who gloriously stands on the crown of the king of mountains. These verses bring pure love to the reader. A person who with great faith makes these prayers dance on the tip of his tongue at once attains the mercy that is the jewel of pure love for Sri Gopala-raja.

Navastakam

Navastakam
Raghunatha Dasa Goswami has written this song “Gaurim Gosthanesvarim Giridhara”. The official name of this song is Navastakam. This song is taken from the book Stavavali. In this song, Raghunatha Dasa Goswami glorifies Srimati Radhika and instructs his heart to worship her.
 
(1)
gaurim gosthavanesvarim giridhara-pranadhika-preyasim
sviya-prana-parardha-puspa-patali-nirmaschya-tat-paddhatim
premna prana-vayasyaya lalitaya samlalitam narmabhih
siktam susthu visakhaya bhaja mano radham agadham rasaih
 
(2)
sviya-prestha-sarovarantika-valat-kusjantare saurabhot-
phullat-puspa-maranda-lubdha-madhupa-sreni-dhvani-bhrajite
madyan-manmatha-rajya-karyam asakrd sambhalayantim smara-
matya-sri-harina samam bhaja mano radham agadham rasaih
 
(3)
krsnapanga-taranga-tungitataranangasu-rangam giram
bhangya langima-sangare vidadhatim bhangam nu tad-ranginah
phullat-smera-sakhi-nikaya-nihita-svasih-sudhasvadana
labdhonmada-dhuroddhuram bhaja mano radham agadham rasaih
 
(4)
jitva pasaka-keli-sangaratare nirvada-bimbadharam
smitva dvih panitam dhayaty aghahare sananda-garvoddhure
isa-chona-drg-anta-konam udayad-romasca-kampa-smitam
nighnantim kamalena tam bhaja mano radham agadham rasaih
 
(5)
amse nyasya karam param bakaripor badham susakhyonmadam
pasyantim nava-kanana-sriyam imam udyad-vasantodbhavam
pritya tatra visakhaya kisalayam navyam vikirnam priya-
srotre drag dadhatim muda bhaja mano radham agadham rasaih
 
(6)
mithya-svapam analpa-puspa-sayane govardhanadrer guha-
madhye prag dadhato harer muralikam hrtva harantim srajam
smitva tena grhita-kantha-nikatam bhityapasarotsukam
hastabhyam damita-stanim bhaja mano radham agadham rasaih
 
(7)
turnam gah purato vidhaya sakhibhih purnam visantam vraje
ghurnad-yauvata-kanksitaksi-natanaih pasyantam asya mukham
syamam syama-drg-anta-vibhrama-bharair andolayantitaram
padma-mlani-karodayam bhaja mano radham agadham rasaih
 
(8)
prodyat-kanti-bharena ballava-vadhu-tarah parardhat parah
kurvanam malinah sadojjvala-rase rase lasantir api
gostharanya-varenya-dhanya-gagane gatyanuradhasritam
govindendu-virajitam bhaja mano radham agadham rasaih
 
(9)
pritya susthu navastakam patu-matir bhumau nipatya sphutam
kakva gadgada-nisvanena niyatam purnam pathed yah krti
ghurnan-matta-mukunda-bhrnga-vilasad-radha-sudha-vallarim
sevodreka-rasena gostha-vipine premna sa tam siscati
 
 
(1) O heart, please worship fair-complexioned, profoundly sweet Sri Radha, who worships Lord Krsna's path with the millions of flowers of Her every breath, who is more dear to Lord Krsna than His own life, who is affectionately embraced by Her dear friend Lalita, and who is showered with a host of playful jokes by Visakha.
 
(2) O heart, please worship profoundly sweet Sri Radha, who, by Her favorite lake, in a forest splendid with the sounds of many bees greedy to taste the honey of fragrant, blossoming flowers, discusses the charming politics of Kama's kingdom with Kama's prime minister, Lord Hari.
 
(3) O heart, please worship profoundly sweet Sri Radha, whose senses, tossed by the high waves of Lord Krsna's sidelong glance, dance in the arena of Kama, who crookedly defeats her lover in the battle of amorous passion, and who is intoxicated by drinking the sweet nectar of the benedictions presented by Her smiling friends.
 
(4) O heart, please worship profoundly sweet Sri Radha, who when Lord Krsna defeated Her in the dice-game and, smiling, blissful, and proud, the corners of His eyes red and the hairs of His trembling body erect, began to sip the two bimba fruit lips He won as the prize, She suddenly struck Him with a lotus flower.
 
(5) O heart, please worship profoundly sweet Sri Radha, who, gazing with Visakha at the springtime beauty of the forest, resting her left hand on Krsna's shoulder, and maddened with deep friendship, with love and bliss suddenly placed a flowering twig on her beloved's ear.
 
(6) O heart, please worship profoundly sweet Sri Radha, who, in the midst of a cave in Govardhana Hill, on a great bed made of flowers, as She pretended to sleep, tried to steal Krsna's flute and garland, was stopped by Him as he smiled and grasped Her neck, and when She became frightened and eager to run away, was stopped again as He pressed Her breasts with both His hands.
 
(7) O heart, please worship profoundly sweet Sri Radha, who, when Krsna, placing the cows in front, entered Vraja with His friends, and with dancing, passionate eyes gazed at Her face, She, with many playful glances from the corners of Her eyes, made Him tremble and Her rival Padma wilt with despair.
 
(8) O heart, please worship profoundly sweet Sri Radha, who is the star Anuradha shining with the Govinda moon in the opulent sky of Vraja Forest, and who with her great splendor dims the many millions of gopi stars eternally shining in the glorious rasa dance.
 
(9) An intelligent and saintly person who, falling down on the ground, with choked words again and again recites this Navastaka, with the nectar of direct service lovingly waters the splendid nectar vine of Sri Radha, the playground of the intoxicated black bee of Lord Mukunda.