Nrsimha Stava

Nrsimha Stava

Krsna Dvaipayana Vyasa has written this song “Namo Narasimhayadi Devayaā€¯. The official name of this song is Nrsimha Stava. This song is taken from the book Visnu Dharmottara Purana. In this song, Krsna Dvaipayana Vyasa has prayed to Lord Nrsimha to relieve him from all sufferings and has also glorified him.
 
(1)
(om namo bhagavate vasudevaya)
namo narasimhayadi-devaya sarva-loka-paramaya narayanaya
nitya-sannihita-samprapya-sakti-bala-virya-tejo-vibhavaya
maha-rajata-parvata-prakasa-vapuse brhat-kesara-sataya
visva-pradesabhyunnata-tamra-ruci-visphurjita-prabha-hema-varnaya
                                               
(2)
prapanna-jana-badhapanayana-nimittotpanna-bhru-kuti-
kutila-lalataya sata-hradavarta-dipta-viksipyamanesu
galaya jvalad-anala-lola-pinga-vrtta-diptaksaya sphuta-
cipita-dhamani-saha-pura-vibhisana-prana-vamsaya
 
(3)
sphurat-purnobhaya-kapola-desa-parcvaya
bala-candrakarostha-puta-vinirgata-bhrajamanati-
tiksna-sita-mahogra-damstra-sarvasyavasamagama-ksobha-
sani-sahasravapatambuda-vrata-garjitati-bhima-ninadaya
muhur-muhur-vyapta-bhimardha-vada-
nadesa-drcyamana-suddhi-sikhara-dasana-
pankti-tara-vibhasvara-
sandhyanuranjita-nabha-sthala-prakasa-vapuse
 
(4)
talu-lola-jihva-latagra-sthira-samayukta-citta-
bhavamsa-kuta-skanda-madhya-desa-supratisthita-pina-vrtta-
caru-kambu-grivaya srivatsankitalankrta-maha-vaksah-
sthalaya vividha-rucira-parama-sugandhi-muktaka-
puspa-grathita-pralamba-mala-dharaya
 
(5)
marutaditya-pracara-balanuvijayonnatabhyunnata-bahu-
prakostha-kara-tala-karajogra-ghora-praharanaya hiranyakasipu-
rudhira-pana-sutiksna-vajrayudhaya parama-pita-kauseya-vastra-
baddha-kaksy-aparikaraya
 
(6)
vajra-samhatonnata-sucira-suslistha-sandhi-katy-uru-
janu-maha-purusa-narasimhadi-devaya sthira-sayukta-bhaktocita-
prasrta-tanv-akara-gudha-gulpha-sandhi-maha-bahu-vega-
maha-javaya carana-vikrama-prabhava-prakampyamana-prthivi-talaya
 
(7)
sri-vrksa-sankha-cakra-gada-sannadyavarta-
dhvajankusa-dharatapatradarsaka-matsya-kurma-vici-yupa-
candrarka-vrsabhasva-gaja-ratha-parama-purusa-parama-
mangalya-roma-kuta-cchayaya tanu-mahendra-vasu-rudraditya-
sandhyasvi-marud-gana-samstutacintyarcitabhimukha-prasanna-caranaya
 
(8)
bhagavan namas te tvam agacchagaccha bhagavann atma-
bala-virya-tejo-gunatma-vikrama-sankhya-yogadhyatma-
pavitra-sauca-dharma-mahatmyanvitavirbhavitottistha
parama-deva sarva-gatrany abhidhunvan sarva-papany apamrjya
vipranasavistanam vipranasayavidyanam parama-
purusa parama-mangalya bhakta-vatsala
bhaktanugrahayabhayam-pradaya
 
(9)
tad brahma satyam anadyam anuttamam nihsreyasam tad
bhagavan acastam tad bhagavan vidatam nirasya papmanam nirasya
kalmasam sasvac chantim upanaya sreya upanaya svastim upanaya
asisam upanaya
 
(10)
brahma prapadye tvam visno bhagavan pundarikaksa
jnanaisvarya-sakti-bala-tejo-gunatmaka parama-purusa
parama-mangalya padma-nabha haya-sirah adi-varaha
narasimha vamana trivikrama rama rama vasudeva
sankarsana pradyumnaniruddha purusa satyasruta vasudeva
adi-madhya-nidhanaka-cestita cestatma-mayaho-ratra-
yati-manjistha-sukla-vasah suparna-tala makara-dhvaja
parama-vidyakarma kala-nabha svasty asamabhyah svasti prajabhyah
 
(11)
tvam eva mantram tvam raksa
tvam ausadham anuttamam
trividhad api duhkhan mam
pracodaya jagat-pate
 
(12)
brahman prapadye tvam visno
saranagata-vatsala
tada suddho maha-matir
bhava-duhkha-vinirgatah
 
 
(1) Obeisances to Lord Nrsimha, the all-pervading Supreme  Personality or Godhead, supreme in all the worlds, the resting-place or all living beings, eternally glorious with strength, power, heroism, and splendor, splendid like a great silver  mountain, splendid with a great mane, splendid with a ruddy golden glory that rills the universe.
 
(2) On His forehead eyebrows whose knitting removes all  troubles and obstacles from His surrendered devotees, His neck splendid like a hundred whirlpools, His restless, glistening, red eyes two blazing fires, His short neck the city where His frightening breath resides.
 
(3) His cheeks splendid, His lips rising moons, His sharp,  white, fearsome teeth glistening, His frightening roar a thousand thunderbolts from slowly moving clouds, as He roars His sharp teeth glistening like stars in the sky at sunset.
 
(4) The vine or His tongue moving restlessly on His palate,  His shoulders broad, His thick neck graceful like a conchshell, His great chest marked with the Srivatsa and decorated with a garland or many fragrant muktaka flowers.
 
(5) His broad and frightening arms, hands, and ringers moving  like the sun and the wind, His sharp thunderbolt weapon sipping  the blood or Hiranyakasipu, His waist bound with a yellowslik sash.
 
(6) His form containing the features or a lion and a man, His graceful hips, thighs, and knees powerful like a raised  thunderbolt and marked with the signs or a great personality, His slender form always worshiped by the devotees, His ankles  graceful, His great arms powerful and swift, His footsteps making the earth tremble.
 
(7) His form marked with the splendid signs or a tree, conchshell, disc, club, whirlpool, flag, elephant goad, parasol, mirror, fish, tortoise, wave, yupa, moon, sun, bull, horse,  elephant, and chariot, His form marked with the signs or an exalted  personality, His form marked with the signs or great  auspiciousness, His mane like a great shadow, and His graceful,  splendid, inconceivable, and blissful feet worshiped and praised  by Indra, the Vasus, the Rudras, the Adityas, the Sandhyas, the Acvis, and the Maruts.
 
(8) O Lord, obeisances unto You! O Lord, please come! Please come! O Lord glorious with power, heroism, splendor, virtues, strength, sankhya, yoga, transcendental knowledge, purity, and religion, please appear! O Supreme Lord, by shaking Your limbs  plerase wipe away all my sins. Please destroy all dangers and illusions. O Supreme Person, O Supreme Auspiciousness, Olover  or Your devotees, O Lord merciful to Your devotees, please remove  all my fears.
 
(9) You are the Supreme. You are the Absolute Truth, beginningless, peerless, the best. You are the all-opulent Supreme Personality or Godhead. O Lord, please remove my sins. Please remove my sins. Please make me always peaceful. Please give what is best for me. Please give me auspiciousness. Please bless me.
 
(10) O great one, I surrender unto You. O Lord Visnu, O  lotus-eyed Supreme Personality or Godhead, O master or knowledge, opulence, power, strength, glory, and virtue, O supreme person, O  supreme auspiciousness, O lotus-naveled Lord, O Lord Hayagriva, O  Lord Varaha, O Lord Nrsimha, O Lord Vamana, O Lord Trivikrama, O  Lord Paracurama, O LordRamacandra, O Lord Balarama, O Lord Krsna  the son or Vasudeva, O Lord Vasudeva, O Lord Sagkarsana, O Lord  Pradyumna, O Lord Aniruddha, O Purusa-avatara, O Lord Satyacruta, O Lord Vasudeva, O creator, maintainer, and destroyer or the  worlds, O creator or the days and the nights, O Lord dressed in  graceful white garments, O Lord seated on Garuda, O rather or  Kamadeva, O Lord who gives transcendental knowledge, O Lord who  gives rreedom rrom karma, O Lord whose navel is time, I surrender  unto You. May auspiciousness be to the peerless great devotees.  May auspiciousness be to the people.
 
(11) You are the Vedic mantras. You are my protection. You are the final medicine. O master or the worlds, please protect me from the three sufferings!
 
(12) O Lord Visnu, O great one, O Lord affectionate to Your surrendered devotees, I surrender to You. Please make me pure.  Please make me generous at heart. Please free me from the sufferings or this world.