Agharir Atha Sabhyaih

Agharir Atha Sabhyaih

Jiva Goswami has written this song “Agharir Atha Sabhyaih”. This song is taken from the book Gopala Campu – Volume 2 Chapter 7 Verse 18. In this song, Jiva Goswami describes the divine pastime when Lord Krishna met Jambavati.
 
(1)
agharir atha sabhyaih sabhantar upavesi
prajabhir abhiyatah sametya subha-vesi
avadi punar etad ravis ca tava padau
vilokayitum agad ihodyad upasadau
 
(2)
hasams tu harir uce na cayam ahimamsuh
param tu bata satrajid esa manijamsuh
tad etad avakarnya prajas tu gatavatyah
sa krsnam abhi nagad yathasu krta-hatyah
 
(3)
haris tad-ati-garva-prakasa-krti-kamah
nrpaya manim asminn athardad anu ramah
adatta manim esa prasenam anu yarhi
prahasam anucakre murarir api tarhi
 
(4)
yada tu sa-manim tam jaghana vana-simhah
gabhira-manasasit tada ca yadu-simhah
tadiya-jana-sanghas tadatha mura-satrum
apavadad avetya prati svam api satrum
 
(5)
haris tu puru-sadbhir vimrgya parinastam
dadarsa haya-yuktam tam eva hari-dastam
mrgendra-pada-cihnaih prapadya giri-desam
dadarsa saha sarvair hatam ca sa mrgesam
 
(6)
athatra padam rksa-prabhos ca sa luloke
manim tu na hi tac ca pratitavati loke
tadiya-padam rcchan jagama girir okam
vivesa tad amatvakhilasya nija-sokam
 
(7)
pravisya sa maharksa-prakrsta-puru-gami
apasyad atha ratnam tadiya-hrti-kami
yad eva kila dhatrim upetya sukumarah
vihara-padam agat tad rksa-kula-sarah
 
(8)
sa-ratnam ajihirsan murarir iti dhatri
akujad ati-bhita sa-kampatara-gatri
sa bhalla-kula-mukhyas tadatha hata-buddhih
babhuva saha tena prakrsya krta-buddhih
 
(9)
sahastadasa-yugmamsa tena divasanam
vyadhata yugam uccair anudyad avasanam
vihrtya mura-vairi sa tena cira-kalam
cakara karunaktam svakiyam iva balam
 
(10)
sa catha hrdi suddhas tam etya gati-saram
nivedya nijam agah prasannam akrtaram
syamantam api kanyam dade tu vara-bhaktya
sa jambavad-abhikhyah param ca para-saktya
 
(11)
sa-kanya-mani-ragan murarir atha geham
samarpya manim ise nananda valiteham
traparta-mati-satrajid atra nija-kanyam
manim ca mura-satrav aditsad ati-dhanyam
 
(12)
murarir atha kanyam iyesa na tu ratnam
sa-bhaktir iha sa yat param tu krta-yatnam
dravantam atha satrajitas tu krta-ghatam
syamanta-haram akrurakadi-mata-yatam
upetya sata-capam jaghana vana-mali
syamanta-manim akrurakac ca mati-sali
 
(13)
sametya yadu-vrndam pratosya bahu-karma
sa esa tava gostha-ksitisa krta-sarma
vrajasya nayanalim bibharti jita-tandrah
sadapi paripurnas tvadiya-kula-candrah
 
 
(1) When glorious Lord Krsna entered the assembly, the people told Him, "The sun-god has come to see Your feet."
 
(2) Lord Krsna smiled and said, "He is not the sun-god. He is King Satrajit holding a splendid jewel." Hearing this, the people left. Satrajit did not approach Lord Krsna, but quickly left also.   
 
(3) Desiring to expose Satrajit's selfish pride, Lord Balarama asked him to give the jewel to King Ugrasena. When Satrajit gave it to his brother Prasena instead, Lord Krsna laughed aloud.
 
(4) When a lion in the jungle killed Prasena, Lord Krsna became heavy at heart. Then Satrajit and his friends spoke badly of Lord Krsna, thinking Him their enemy.
 
(5) Searching with many exalted persons, Lord Krsna found Prasena's body mauled to death by a lion. Following the pawprints to a mountainous country, Krsna found the lion was also dead.
 
(6) Lord Krsna found Jambavan's footprints, but not the jewel. Leaving the other people behind, Lord Krsna followed the footprints into a mountain cave.
 
(7) Entering Jambavan's home, and seeing the jewel, Lord Krsna wished to take it. Jambavan's son, the prince of the Rksas, who had been playing with the jewel, ran to his nurse.
 
(8) When Lord Krsna wanted to take the jewel, the frightened and trembling nurse screamed. Intelligent Jamabavan came at once and, his intelligence now clouded, attacked Lord Krsna.
 
(9) Krsna and Jambavan fought for twenty-eight days, but neither could defeat the other. After playing in this way for a long time, Lord Krsna finally bestowed his mercy on Jamabavan as if Jamabavan were His own son.
 
(10) Pure-hearted Jambavan surrendered to Lord Krsna, begged forgiveness for his offense of fighting with the Lord, and with great devotion offered the jewel and his daughter,Jambavati, to the Lord.
 
(11) Returning with Jambavati and the jewel, and giving the jewel to King Satrajit, Lord Krsna was happy at heart. Embarrassed, King Satrajit decided to give his own daughter, as well as the jewel, to Lord Krsna.
 
(12) Lord Krsna accepted Satrajit's daughter, Satyabhama, but not the jewel. With great devotion, Satyabhama had endeavored to attain Lord Krsna. Then, in a conspiracy led byAkrura and others, Satadhanva killed Satrajit, stole the jewel, and fled. Lord Krsna pursued him, killed him, and later took the jewel from Akrura.
 
(13) O Nanda, O king of Vraja, Lord Krsna then met with the Yadavas and pleased them in many ways. Lord Krsna is a full moon eternally rising in your family, a full moon that is the life of all the eyes of Vraja.