Vande Krsna Nanda Kumara

Vande Krsna Nanda Kumara


govinda hari gopala hari
govinda hari gopala hari
 
jaya jaya deva hari
jaya jaya deva hari
 
vande krsna nanda-kumara
nanda-kumara madana-gopala
madana-gopala mohana-rupa
mohana-rupa nanda-kumara
 
jaya jaya deva hari
jaya jaya deva hari
 
jaya prabhu dina-dayala hari
govinda hari gopala hari
govinda hari gopala hari
 
jaya jaya deva hari
jaya jaya deva hari
 
jaya rama hari jaya krsna hari
jaya jaya-saci-nandana gaura-hari
 
govinda hari gopala hari
govinda hari gopala hari
 
jaya jaya deva hari
jaya jaya deva hari

Listen:
Vande Krsna Nanda Kumara – Sung by HG Vaiyasaki Prabhu
Vande Krsna Nanda Kumara – Sung by HH Radhanath Swami
Vande Krsna Nanda Kumara – Sung by HH Sachinandana Swami
Vande Krsna Nanda Kumara – Sung by HH Vedavyasa Priya Swami