Panca Tattva

Panca Tattva


(bhaja) (jaya) sri-krsna-caitanya prabhu nityananda
sri-advaita gadadhara srivasadi-gaura-bhakta-vrnda
 
jaya jaya sri caitanya jaya nityananda
jayadvaita candra jaya gaura bhakta vrnda
 
nitai gaura haribol, haribol, haribol, haribol
 
nitai gauranga nitai gauranga
jaya saci-nandana gaura hari
 
 jaya saci-nandana jaya saci-nandana
nitai gauranga, gaura hari
gaura nityananda bol, haribol, haribol
gaura sri advaita bol, haribol, haribol
gaura sri gadadhara bol, haribol haribol
 
gaura sri srivasa bol, haribol haribol
gaura bhakta vrnda bol, haribol haribol
hari hari haribol haribol haribol
 
namo maha-vadanyaya
krsna-prema-pradaya te
krsnaya krsna-caitanya-
namne gaura-tvise namah