Prayers By Lord Brahma, Siva and Narada

Prayers By Lord Brahma, Narada Muni ,Lord Siva

(This maha-mantra is chanted by Lord Brahma with his four mouths, Narada Muni with his stringed vina, and Lord Siva with his five mouths)
 
haraye namah krsna yadavaya namah
gopala govinda rama sri madhusudana
 
jaya radha-madhava kunja-bihari
gopi-jana-vallabha giri-vara-dhari
yasoda-nandana braja-jana-ranjana
yamuna-tira-vana-cari
 
govinda jaya jaya gopala jaya jaya
radha ramana hari govinda jaya jaya
 
jaya govinda jaya gopala
kesava madhava dina doyal
syamasundara kanhaiya lal
girivara dhari nanda dulal
 
acyuta kesava sridhara madhava gopal govinda hari
yamuna pulina meń, vamsi bajaowe, natavara vesa dhari
 
krsna! krsna! krsna! krsna! krsna! krsna! krsna! he!
krsna! krsna! krsna! krsna! krsna! krsna! krsna! he!
krsna! krsna! krsna! krsna! krsna! krsna! raksa mam!
krsna! krsna! krsna! krsna! krsna! krsna! pahi mam!
rama! raghava! rama! raghava! rama! raghava! raksa mam!
krsna! kesava! krsna! kesava krsna! kesava! pahi mam!
 
he krsna karuna-sindho
dina-bandho jagat-pate
gopesa gopika-kanta
radha-kanta namo 'stu te
 
krsnaya vasudevaya
devaki nandanaya ca
nanda gopa kumaraya
govindaya namo namah
 
he krsna govinda hare murari
he natha narayana vasudeva
 
sri rama narayana he mukunda
laksmi pate kesava vasudeva
 
hari hari haribol, hari hari hari bol
mukunda madhava govinda bol
 
hari hari haribol, hari hari hari bol
mukunda madhava kesava bol
 
gopala gopala yasoda nandana gopala
brahma bole catur mukha krsna krsna hare hare
mahadeva panca mukhe rama rama hare hare