Sambandhadhideva Pranama

Sambandhadhideva Pranama

 
jayatam suratau pangor mama manda-mater gati
mat-sarvasva-padambhojau radha-madana-mohanau

Glory to the all-merciful Radha and Madana-mohana! I am lame and ill advised, yet They are my directors, and Their lotus feet are everything to me.

Listen:
Sambandhadhideva Pranama – Sung by Srila Prabhupada
Sambandhadhideva Pranama – Sung by HG Jai Sachinanadana Prabhu
Sambandhadhideva Pranama – Sung by HG Vaiyasaki Prabhu