Radha Tattva

Radha Tattva

 

tapta-kancana-gauraƄgi
radhe vrndavanesvari
vrsabhanu-sute devi
pranamami hari-priye
 
jaya radhe jaya radhe radhe jaya radhe jaya sri radhe
jaya krsna jaya krsna krsna jaya krsna jaya sri krsna
 
jaya radhe jaya radhe jaya radhe jaya radhe
jaya krsna jaya krsna jaya krsna jaya krsna
 
vrndavanesvari radhe radhe
(jaya) vrndavanesvari radhe radhe
 
radharani ki jaya maharani ki jaya
bolo varsanewali ki jaya jaya jaya
vrsabhanu dulari ki jaya jaya jaya
 
jaya syama jaya syama syama syama priya priya
jaya jaya syama syama priya priya
 
sri radhe gopala bhaja mana sri radhe
sri radhe jaya jaya radhe