Prarthanamrta Stotra

Raghunatha Dasa Goswami has written this song “Sri Rupa Rati Manjaryor”. The official name of this song is Prarthanamrta Stotra. This song is taken from the book Stavavali. In this song, Raghunatha Dasa Goswami describes a divine pastime of Lord Sri Krsna and Srimati Radharani and prays to eternally stay in the service of Sri Rupa-manjari’s and Sri Rati-manjari’s lotus feet.
 
(1)
sri-rupa-rati-masjaryor
anghri-sevaika-grdhnuna
asankhyenapi janusa
vraje vaso 'stu me 'nisam
 
(2)
ayam jivo rangair nayana-yugala-syandi-salila
pradhautango rango ghatita-patu-romali-natanah
kada rase lasyaih prema-jala-pariklinna-pulaka-
sriyau radha-krsnau madana-sunatau vijayati bhoh
 
(3)
premodrekair nayana-nipatad-vari-dharo dharanyam
vaivarnyali-savalita-vapuh praudha-kampah kadaham
svedambhobhih snapita-pulaka-sreni-mulah smitoktau
radha-krsnau madana-samara-sphara-daksau smarami
 
(4)
masara-ksmasarodbhava-nava-tamalodbhata-mada-
prahari-sri-bharojjvala-vapusam udya-chuci-rasaih
kada raka-candra-stuta-vadana-nidralasa-drsam
drsa krsnam vaksah-svapana-para-radham sakhi bhaje
 
(5)
sa-ragam kurvatyah sakhi hari-krte hara-racanam
kare sri-radhayah prakata-pulakodreki mayaka
vicityalam cascad-dyuti-vividha-varnam mani-kulam
kramenarad deyam kim iti krpaya ta-caranayoh
 
(6)
manenalam kavalita-dhiya syamaya radhikardra
drag ahuta vyasana-kathanayeti samvidya kirat
tasya vesair gatam aghaharam tasya dosam lapantam
tustyalingya tvaritam atha sa jsata-tattva jadasit
 
(7)
sa-nira-mudira-dyutih purata-nindi-vastram dadha-
chikhanda-krta-sekharah sphurita-vanya-vesah sukhi
samrddha-vidhu-mandali-stavana-langhi-vaktre dhrtam
ka esa sakhi vadayan muralim adya buddhim haret
 
(8)
ekam svapna-varam srnusva lalite ha ha sakhi sravaya
svapne puspa-hrtau tvaya saha maya prapte vane mat-purah
tanvatya dara-viksya cascala-drsanangam sad-angam balat
smerah kascana megha-sundara-vapus tvam alilingonmadah
 
(9)
drstva gopati-nandanasya kadanam venur gato mukatam
sarve sthavara-jangama vraja-vani-jata yayuh ksinatam
so 'pi vyagra-suhrd-vrto bhuvi luthann aste vibhusah krso
radhe tvam tu muda sadadhipayasa manoragam posaya
 
(10)
kva radhe tvam saksad ita itavati tvad-vasam imam
janam ha hagatya snapaya krpaya kautuka-rasaih
iti vyagram sasvan murali-vivare gharghara-ravam
vitanvane krsne smita-valita-vameyam udabhut
 
(11)
krtva vama-kare 'dya karmukam aye pauspam karasyaparasy-
abhugnanguli-yugmakena saralam nyasyesum asmin purah
kah syamo nata-vesa esa suhrdam sangena rangam srjan
smerah sundari bambhramiti madanasyonmadi-drg-vibhramah
 
(12)
syama-syama-nikama-kama-samarojjrmbha-cyutalankrti-
stomamodita-malya-kunkuma-hima-vyakirna-kusjam muda
drstvagatya sakhi sramena pavanam dure bhajat-tad-yugam
drastum nyasta-drsau kadapi mayi tat smeram drsam dhasyati
 
(13)
subala-sakhadhara-pallava-
samudita-madhu-madhuri-lubdham
ruci-jita-kascana-citram
kascana-citram pikim vande
 
(14)
vrsaravijadhara-bimbi-
phala-rasa-panotkam adbhutam bhramaram
krta-sikhi-pischaka-culam
pita-dukulam ciram naumi
 
(15)
jitah sudhamsur yasasa mameti
garvam mudha ma bata gostha-vira
tavari-nari-nayanambu-pali
jigaya tatam prasabham yato 'sya
 
(16)
adrsta drsteva sphurati sakhi keyam vraja-vadhuh
kuto 'sminn ayata bhajitum atula tvam madhu-purat
apurvenapurvam ramaya harinainam iti sa-ra-
dhikodyad-bhangy-uktya vidita-yuvatitvah smitam adhat
 
(17)
tvad-bhagyad indu-kantir vana-mani-sadanam mandayanti samantad
bhrajaty asmin vasanti hatam api timiram madhya-ratram ca vitam
turnam tasmac cakora vraja nija-gaganat sevitum tam pipaso
yavat suro 'bhimanyur drutam iha uditas tvam na duri-karoti
 
(18)
cakoriva jyotsnayutam amrta-rasmim sthira-tadid
vrtam divyambhodam navam iva rata-cataka-vadhuh
tamalam bhrngivodyata-ruci kada svarna-latika-
sritam radhaslistam harim iha drg esa bhajati me
 
(19)
dutibhis catu-varibhih sakhi-ganair bhedardra-sakhahati-
vrataih pada-lutha-chirah-srita-rajo-vrstya baki-vidvisa
radhayah sakhi sakyate samayitum yo mana-vahnir na yatam
nirvapayatiha phut-krti-kanais tam siddha-vamsim numah
 
(20)
prana-ksveli-bhuvam vrajam vraja-janam tatam prasum gah sakhin
gopih kam api tam vina visam abhud dvaravati mitra me
ittham svapnika-sirna-madhava-vacah srutvaiva bhamapi sa
tad yukta kila lokitum tad akhilam tam catuna yacate
 
(21)
tamalasya krode sthita-kanaka-yuthim pravilasat-
prasunam lolalim sakhi kalaya vandyam ciram imam
tiraskartur megha-dyutim aghabhido 'nke sthita-calad-
drsam smeram radham tadid-ati-rucim smarayati ya
 
 
(1) May I eternally stay in Vraja birth after birth with the service of Sri Rupa-manjari's and Sri Rati-manjari's feet my only desire.
 
(2-3) When, out of love streams of tears falling from my eyes to the ground, my body pale and trembling, and the erect hairs of my body bathed in perspiration, will I meditate on Sri Sri Radha-Krsna, the smiling divine couple expert at enjoying pastimes of amorous battle?
 
(4) O friend, when will I see Lord Krsna, His handsome transcendental form crushing the pride of a new tamala tree on a sapphire mountain, His sleepy eyes and face praised by the full moon, and Radha asleep on His chest?
 
(5) O friend, by the mercy of His feet, with love will I make for Lord Krsna a necklace of many different splendid jewels, and, the hairs of my body erect with excitement, place it in Sri Radha's hand?
 
(6) "Why must Your intelligence be devoured by this jealous anger?" Learning from a parrot that the Syama-gopi who spoke these words was actually Krsna in disguise, Radha became stunned with happiness and at once embraced Him.
 
(7) Friend, who is this person as splendid as a monsoon cloud, wearing a peacock-feather crown, forest-flower ornaments, and garments that rebuke gold, and playing a flute, holding it to lips more glorious than the full moon, who has stolen my heart?
 
(8) "O Lalita, listen to the wonderful dream I had!"
"O friend, please tell me."
"In this dream you and I were picking flowers in the forest when Kamadeva, who had assumed a transcendental body handsome as a monsoon cloud, glanced at You, smiled, and passionately embraced           you."
 
(9) Seeing Krsna's anguish, the flute has become silent and all moving and non-moving creatures born in Vraja forest have become thin and wasted. Surrounded by alarmed friends, emaciated Krsna rolls on the ground. O Radha, now again and again You may joyfully feed the snake of Your jealous anger with the most excellent milk.
 
(10) "O Radha, where have You gone? Please be kind and sprinkle some happiness on this dependent servant approaching You." When anxious Krsna again and again sounded this song in the opening of His flute, She smiled crookedly.
 
(11) O beautiful one, who is this smiling, dark-complexioned dancer placing with two fingers a straight arrow on the bow of flowers in His left hand, and His restless glances arousing amorous desire, as, surrounded by friends, He moves before us in the dancing-arena?  
 
(12) O friend, when, coming from the splendid forest grove scented with camphor, kunkuma, flower garlands, and ornaments fallen from Their transcendental amorous pastimes, will the divine couple happily cast a smiling glance at me, whose eyes yearn to see Them? 
 
(13) I offer my respectful obeisances to a wonderful cuckoo more splendid than gold and greedy to taste the sweetness of the flower of Lord Krsna's lips.
 
(14) Let me eternally glorify the wonderful bumblebee, decorated with yellow garments and crowned with a peacock feather, who yearns to drink the nectar of Radha's bimba fruit lips.  
 
(15) O foolish hero of Vraja, do not be proud, thinking "My glory has defeated the moon."  After all, the flood of tears flowing from the eyes of the wives of Your enemies has defeated the ocean that is the moon's father. 
 
(16) "Friend, who is this girl We have never seen before?"
"She is a vraja-gopi?"
"From where has she come? Why has she come?"
"She has come from Mathura-pura to worship You."
 
When She heard the playful words "Now You may enjoy with the incomparable Lord Hari" Radha understood that the girl was Krsna in disguise and at once burst into a smile.
 
(17) "Because of Your own good fortune the moonlight decorating this jeweled forest-cottage now dispels the darkness in the middle of this pleasant night. O thirsty cakora bird, please come down from Your sky at once and enjoy this moonlight before the angry rises and chases it far away."
 
Note: If the word indukanti is interpreted to mean Sri Radha, and if the word abhimanyu to mean Abhimanyu, then the verse may be understood to mean: "Because of Your own good fortune the girl Radha' decorating this jeweled forest-cottage now dispels the darkness in the middle of this pleasant night. O thirsty cakora bird, please come down from Your sky at once and enjoy with Radha' before Abhimanyu takes Her far away."
 
(18) When, as the cakori bird worships nectar moonlight, as the crying cataki bird worships a splendid cloud filled with unmoving lightning, and as the black bee worships a tamala tree where a golden vine rests, will my eyes worship Lord Hari embraced by Sri Radha?
 
(19) Let us glorify Lord Krsna's perfect flute. When Her friends overcome with grief, the sweet words of a host of gopis messengers, and even Lord Krsna sprinkling the dust of Her feet on His head cannot extinguish it, Lord Krsna's flute at once stops the fire of Radha's jealous anger.
 
(20) "O friend, without the pastime-place of Vraja, which is dearer to Me than life, and without My father, mother, friends, the gopis, and one special gopi, the city of Dvaraka has become poison to Me." Hearing sleeping Krsna speak these words, Satyabhama, with many sweet words, begged Him to let her see the land of Vraja.
 
(21) Friend, look at this golden jasmine vine resting on the chest of this tamala tree. Look at this black bee flying for a long time among these blossoming flowers. These sights remind me of smiling Radha, more splendid than lightning as She sits on the lap of Lord Krsna who eclipses the splendor of monsoon clouds.