Jagannatha Tattva

Jagannatha Tattva


 

jaya jagannatha, jaya jagannatha, jaya jagannatha, jaya jagannatha
jaya baladeva, jaya subhadra, jaya baladeva, jaya subhadra
 
jagannatha svami nayana patha gami bhavatu me
 
vrndavana candra amar prabhu jagannatha
jaya jagannatha, jaya jagannatha
nilacala candra amar prabhu jagannatha
jaya jagannatha jaya jagannatha
ujjvala hari amar prabhu jagannatha
ujjvala hari amar nayana pati

Listen:
Jagannatha Tattva – Sung by Vaishnavas