Agre Kurunam Atha

Agre Kurunam Atha

Bilvamangala Thakur has written this song: ”Agre kurunam Atha”. In first stanza of song written by Bilvamangal Thakur explains Draupadi’s Vastra Haran by Dushasan and how Draupadi was protected by Lord Shri Krishna

(1) 
agre kurunam atha pandavanam
duhsasanenahrta-vastra-kesa
krsna tadakrosad ananya-natha
govinda damodara madhaveti
 
(2)
sri krsna visno madhu-kaitabhare
bhaktanukampin bhagavan murare
trayasva mam kesava lokanatha
govinda damodara madhaveti
 
(3)
vikretukama kila gopa-kanya
murari-padarpita-citta-vrttih
dadhyadikam mohavasad avocad
govinda damodara madhaveti
 
(4)
ulukhale sambhrta-tandulams ca
sanghattayantyo musalaih pramugdhah
gayanti gopyo janitanuraga
govinda damodara madhaveti
 
(5)
kacit karambhoj a-pute nisannam
krida-sukam kimsuka-rakta-tundam
adhyapayam asa saroruhaksi
govinda damodara madhaveti
 
(6)
grhe grhe gopa-vadhu-samuhah
prati-ksanam pisjara-sarikanam
skhalad-giram vacayitum pravrtto
govinda damodara madhaveti
 
(7)
paryyankikabhajam alam kumaram
prasvapayantyo 'khila-gopa-kanyah
jaguh prabandham svara-tala-bandham
govinda damodara madhaveti
 
(8)
ramanujam viksana-keli-lolamgopi
gеhitva nava-nita-golam
abalakam balakam ajuhava
govinda damodara madhaveti
 
(9)
vicitra-varnabharanabhirame-
-bhidhehi vaktrambuja-rajahamse
sada madiye rasane 'gra-range
govinda damodara madhaveti
 
(10)
ankadhirudham sisu-gopa-gudham
stanam dhayantam kamalaika-kantam
sambodhayam asa muda yasoda
govinda damodara madhaveti
 
(11)
kridantam antar-vrajam atmanam svam
samam vayasyaih pasu-pala-balaih
premna yasoda prajuhava krsnam
govinda damodara madhaveti
 
(12)
yasodaya gadham ulukhalena
go-kantha-pasena nibadhyamanam
ruroda mandam navanita-bhoji
govinda damodara madhaveti
 
(13)
nijangane kankana-keli-lolam
gopi gеhitva navanita-golam
amardayat pani-talena netre
govinda damodara madhaveti
 
(14)
grhe grhe gopa-vadhu-kadambah
sarve militva samavaya-yoge
punyani namani pathanti nityam
govinda damodara madhaveti
 
(15)
mandara-male vadanabhiramam
bimbadhare purita-venu-nadam
go-gopa-gopi-jana-madhya-samstham
govinda damodara madhaveti
 
(16)
utthaya gopyo 'para-ratra-bhoge
smrtva yasoda-suta-bala-kelim
gayanti proccair dadhi-manthayantyo
govinda damodara madhaveti
 
(17)
jagdho 'tha datto navanita-pindo
grhe yasoda vicikitsayanti
uvaca satyam vada he murare
govinda damodara madhaveti
 
(18)
abhyarcya geham yuvatih pravrddha-
-prema-pravaha dadhi nirmamantha
gayanti gopyo 'tha sakhi-sameta
govinda damodara madhaveti
 
(19)
kvacit prabhate dadhi-purna-patre
niksipya mantham yuvati mukundam
alokya ganam vividham karoti
govinda damodara madhaveti
 
(20)
kridaparam bhojana-majjanartham
hitaisini stri tanujam yasoda
ajuhavat prema-pari-plutaksi
govinda damodara madhaveti
 
(21)
sukham sayanam nilaye ca visnum
devarsi-mukhya munayah prapannah
tenacyute tanmayatam vrajanti
govinda damodara madhaveti
 
(22)
vihaya nidram arunodaye ca
vidhaya krtyani ca vipramukhyah
vedavasane prapathanti nityam
govinda damodara madhaveti
 
(23)
vrndavane gopa-ganas ca gopyo
vilokya govinda-viyoga-khinnam
radham jaguh sasru-vilocanabhyam
govinda damodara madhaveti
 
(24)
prabhata-sascara-gata nu gavas
tad-raksanartham tanayam yasoda
prabodhayat pani-talena mandam
govinda damodara madhaveti
 
(25)
pravala-sobha iva dirgha-kesa
vatambu-parnasana-puta-dehah
mule tarunam munayah pathanti
govinda damodara madhaveti
 
(26)
evam bruvana virahatura bhrsam
vraja-striyah krsna-visikta-manasah
visrjya lajjam ruruduh sma su-svaram
govinda damodara madhaveti
 
 (27)
gopi kadacin mani-pisjara-stham
sukam vaco vacayitum pravrtta
ananda-kanda vraja-candra krsna
govinda damodara madhaveti
 
(28)
go-vatsa-balaih sisu-kaka-paksam
badhnantam ambhoja-dalayataksam
uvaca mata cibukam gеhitva
govinda damodara madhaveti
 
(29)
prabhata-kale vara-vallavaugha
go-raksanartham dhrta-vetra-dandah
akarayam asur anantam adyam
govinda damodara madhaveti
 
(30)
jalasaye kaliya-mardanaya
yada kadambad apatan murare
gopanganas cakrusur etya gopa
govinda damodara madhaveti
 
(31)
akruram asadya yada mukundas
capotsavartham mathuram pravistah
tada sa paurair jayatйty abhaсi
govinda damodara madhaveti
 
(32)
kamsasya dutena yadaiva nitau
vrndavanantad vasudeva-sunau
ruroda gopi bhavanasya madhye
govinda damodara madhaveti
 
(33)
sarovare kaliya-naga-baddham
sisum yasoda-tanayam nisamya
cakrur lutantyah pathi gopa-bala
govinda damodara madhaveti
 
(34)
akrura-yane yadu-vamsa-natham
samgacchamanam mathuram niriksya
ucur viyogat kila gopa-bala
govinda damodara madhaveti
 
(35)
cakranda gopi nalini-vanante
krsnena hina kusume sayana
praphulla-nilotpala-locanabhyam
govinda damodara madhaveti
 
(36)
mata-pitrbhyam parivaryamana
geham pravista vilalapa gopi
agatya mam palaya visvanatha
govinda damodara madhaveti
 
(37)
vrndavana-stham harim asu buddhva
gopi gata kapi vanam nisayam
tatrapy adrstvati-bhayad avocad
govinda damodara madhaveti
 
(38)
sukham sayana nilaye nije 'pi
namani visnoh pravadanti martyah
te niscitam tanmayatam vrajanti
govinda damodara madhaveti
 
(39)
sa nirajaksim avalokya radham
ruroda govinda-viyoga-khinnam
sakhi praphullotpala-locanabhyam
govinda damodara madhaveti
 
(40)
jihve rasajse madhura-priya tvam
satyam hitam tvam paramam vadami
avarnayetha madhuraksarani
govinda damodara madhaveti
 
(41)
atyantika-vyadhiharam jananam
cikitsakam veda-vido vadanti
samsara-tapa-traya-nasa-bijam
govinda damodara madhaveti
 
(42)
tatajsaya gacchati ramacandre
sa-laksmane 'ranyacaye sa-site
cakranda ramasya nija janitri
govinda damodara madhaveti
 
(43)
ekakini dandaka-kananantat
sa niyamana dasakandharena
sita tadakrosad ananya-natha
govinda damodara madhaveti
 
(44)
ramadviyukta janakatmaja sa
vicintayanti hrdi rama-rupam
ruroda sita raghunatha pahi
govinda damodara madhaveti
 
(45)
prasida visno raghu-vamsa-natha
surasuranam sukha-duhkha-heto
ruroda sita tu samudra-madhye
govinda damodara madhaveti
 
(46)
antar-jale graha-grhita-pado
visrsta-viklista-samasta-bandhuh
tada gajendro nitaram jagada
govinda damodara madhaveti
 
(47)
hamsadhvajah sankhayuto dadarsa
putram katahe prapatantam enam
punyani namani harer japantam
govinda damodara madhaveti
 
(48)
durvasaso vakyam upetya krsna
sa cabravit kanana-vasinisam
antahpravistam manasajuhava
govinda damodara madhaveti
 
(49)
dhyeyah sada yogibhir aprameyah
cinta-haras cintita-parijatah
kasturika-kalpita-nila-varno
govinda damodara madhaveti
 
(50)
samsare-kupe patito 'tyagadhe
mohandha-purne visayabhitapte
karavalambam mama dehi visno
govinda damodara madhaveti
 
(51)
tvam eva yace mama dehi jihve
samagate danda-dhare krtante
vaktavyam evam madhuram su-bhaktya
govinda damodara madhaveti
 
(52)
bhajasva mantram bhava-bandha-muktyai
jihve rasajse su-labham manojsam
dvaipayanadyair munibhih prajaptam
govinda damodara madhaveti
 
(53)
gopala vamsidhara rupa-sindho
lokesa narayana dina-bandho
ucca-svarais tvam vada sarvadaiva
govinda damodara madhaveti
 
(54)
jihve sadaiva bhaja sundarani
namani krsnasya manoharani
samasta-bhaktarti-vinasanani
govinda damodara madhaveti
 
(55)
govinda govinda hare murare
govinda govinda mukunda krsna
govinda govinda rathanga-pane
govinda damodara madhaveti
 
(56)
sukhavasane tv idam eva saram
duhkhavasane tv idam eva geyam
dehavasane tv idam eva japyam
govinda damodara madhaveti
 
(57)
durvara-vakyam parigrhya krsna
mrgiva bhita tu katham kathascit
sabham pravista manasajuhava
govinda damodara madhaveti
 
(58)
sri krsna radhavara gokulesa
gopala govardhana-natha visno
jihve pibasvamrtam etad eva
govinda damodara madhaveti
 
(59)
srinatha visvesvara visva-murte
sri devaki-nandana daitya-satro
jihve pibasvamrtam etad eva
govinda damodara madhaveti
 
(60)
gopipate kamsa-ripo mukunda
laksmipate kesava vasudeva
jihve pibasvamrtam etad eva
govinda damodara madhaveti
 
(61)
gopi-janahlada-kara vrajesa
go-caranaranya-krta-pravesa
jihve pibasvamrtam etad eva
govinda damodara madhaveti
 
(62)
pranesa visvambhara kaitabhare
vaikuntha narayana cakra-pane
jihve pibasvamrtam etad eva
govinda damodara madhaveti
 
(63)
hare murare madhusudanadya
sri rama sitavara ravanare
jihve pibasvamrtam etad eva
govinda damodara madhaveti
 
(64)
sri yadavendradri-dharambujaksa
go-gopa-gopi-sukha-dana-daksa
jihve pibasvamrtam etad eva
govinda damodara madhaveti
 
(65)
dharabharottarana-gopa-vesa
vihara-lila-krta-bandhu-sesa
jihve pibasvamrtam etad eva
govinda damodara madhaveti
 
(66)
baki-bakaghasura-dhenukare
kesi-trnavarta-vighata-daksa
jihve pibasvamrtam etad eva
govinda damodara madhaveti
 
(67)
sri janaki-jivana ramacandra
nisacarare bharatagrajesa
jihve pibasvamrtam etad eva
govinda damodara madhaveti
 
(68)
narayanananta hare nrsimha
prahlada-badhahara he krpalo
jihve pibasvamrtam etad eva
govinda damodara madhaveti
 
(69)
lila-manusyakrti-rama-rupa
pratapa-dasi-krta-sarva-bhupa
jihve pibasvamrtam etad eva
govinda damodara madhaveti
 
(70)
sri krsna govinda hare murare
he natha narayana vasudeva
jihve pibasvamrtam etad eva
govinda damodara madhaveti
 
(71)
vaktum samartho 'pi na vakti kascid
aho jananam vyasanabhimukhyam
jihve pibasvamrtam etad eva
govinda damodara madhaveti
 
 
(1) Before the assembled Kurus and Pandavas, when Duhsasana caught her hair and clothing,  Krsna (Draupadi), having no other Lord, cried out, " Govinda, Damodara, Madhava!" 
 
(2) O Lord Krsna, Visnu, enemy of the Madhu and Kaitabha demons; O Supreme Personality of Godhead, enemy of Mura, merciful upon the devotees; O Kesava, Lord of the worlds, Govinda, Damodara, Madhava, please deliver me. 
 
(3) Though desiring to sell milk, dahi, butter, etc., the mind of a young gopi was so absorbed in the lotus feet of Krsna that instead of calling out "Milk for sale," she bewilderedly said, "Govinda!", Damodara!", and "Madhava!" 
 
(4) Their grinding-mortars full of grains, the gopis minds are overcome as they thresh with their pestles, singing "Govinda, Damodara, Madhava!" 
 
(5) A lotus-eyed girl instructed the red-beaked pet parrot that was seated in the cup of her lotus hand; she said, "Govinda, Damodara, Madhava . . ."  
 
(6) In each and every house, a bevy of gopa-women is engaged in making the caged parrots constantly utter with broken words, "Govinda," "Damodara," and Madhava."
 
(7) With the little boy lying in the swing, all of the gopis used to expertly sing compositions set to musical notes and rhythm; they went, "Govinda, Damodara, Madhava," while putting Him to rest. 
  
(8) The younger brother of Balarama, playing mischieviously, was dodging about her with restless eyes. Taking a ball of fresh butter to lure Him over, that gopi called Him: "O Govinda, Damodara, Madhava . . ."  
 
(9) O my tongue, since my mouth has become like a lotus by dint of the presence there of these eloquent, ornamental, delightful syllables, you are like the swan that plays there. As your foremost pleasure, always articulate the names, "Govinda," "Damodara," and "Madhava."  
 
(10) The one and only Lord of Laksmi, in the form of a little cowherd baby, sat on Mother Yasoda lap drinking her breast-milk. Merged in bliss, she addressed Him as "Govinda," "Damodara," and "Madhava."  
 
(11) In Vraja-dhama, Krsna was playing with His playmates, the boys of His age who protected the animals. With great love, Mother Yasoda called out to her own son, "O Govinda, Damodara, Madhava!" 
 
(12) Being firmly tied to the grinding mortar with a cow's rope by Mother Yasoda, the plunderer of butter softly whimpered. "Govinda, Damodara, Madhava." 
 
(13) In His own courtyard, Krsna was carelessly playing with a bracelet. A gopi took a ball of butter to Him, and shutting His eyes with her palm, she distracted Him, "O Govinda, Damodara, Madhava . . .(Guess what I have for you!)" 
 
(14) In house after house, groups of gopis gather on various occasions, and together they always chant the transcendental names of Krsna–"Govinda, Damodara, and Madhava."
 
(15) His face is pleasing, and the flute pursed at His lips is filled with divine sound. Amidst the cows, gopas, and gopis, He stands at the base of a coral tree. Govinda, Damodara, Madhava! 
 
(16) Rising early during the brahma-muhurta, and remembering the childish activities of the son of Yasodadevi, the gopis loudly sing while churning butter–"Govinda, Damodara, Madhava!" 
 
(17) Having churned and then set aside a fresh lump of butter in the house, Mother Yasoda was now suspicious–it had been eaten. She said, "Murari! Govinda, Damodara, Madhava, now tell me the truth!"  
 
(18) Having finished the worship at home, a young gopi, like a strong current of love for Krsna, churns butter, and then joins all the gopis and their friends and they sing, "Govinda, Damodara, Madhava!" 
  
(19) One time, early in the morning, just as a girl had put aside her churn in a pot full of butter–she saw Mukunda. She then began to sing songs in various ways, about Govinda, Damodara, and Madhava. 
 
(20) Without having bathed or eaten, Krsna was absorbed in play. Overwhelmed with affection, mother Yasoda, who thought only of her son's welfare, called out, "Govinda, Damodara, Madhava! (Come, take your bath and eat something.)" 
 
(21) Devarsi Narada and other munis are always surrendered to Lord Visnu, who happily rests upon His couch. They always chant the names of "Govinda," "Damodara," and "Madhava," and thus they attain spiritual forms similar to His.  
 
(22) Rising at dawn, having performed their rituals and chanted Vedic hymns, the best of the learned brahmanas always loudly chant, "Govinda, Damodara, Madhava!" 
 
(23) In Vrndavana, seeing Sri Radhika overwhelmed with separation from Govinda, groups of gopas and gopis sang, with tears in their lotus eyes, "Govinda! Damodara! O Madhava!" 
 
(24) The cows having already gone out to graze early in the morning, mother Yasoda gently roused her sleeping son with the palm of her hand, softly saying, "Govinda, Damodara, Madhava." 
 
(25) With long, matted hair the color of coral, and bodies purified by eating only leaves, water, and air, the sages sit beneath the trees and chant, "Govinda," "Damodara," and "Madhava." 
 
(26)* After speaking these words, the ladies of Vraja, who were so attached to Krsna, felt extremely agitated by their imminent separation from Him. They forgot all worldly shame and loudly cried out, 'O Govinda! O Damodara! O Madhava!'"
 
(27) Sometimes a gopi is engaged in teaching a parrot within a jeweled cage to recite names like: "Ananda-kanda" (source of bliss), "Vraja-candra", "Krsna," "Govinda," "Damodara," and "Madhava." 
 
(28) The lotus-eyed Lord was tying the sikha of a cowherd boy to the tail of a calf when His mother caught Him, lifted up His chin, and said, "Govinda! Damodara! Madhava!" 
 
(29) In the early morning a group of His favorite cowherd boys arrived, stick-canes in hand, to take care of the cows. They addressed the unlimited, primeval Personality of Godhead, "Govinda, Damodara, Madhava!"
 
(30) When Lord Murari jumped from the Kadamba branch into the water to chastise the Kaliya serpent, all the gopis and cowherd boys went there and cried out, "Oh! Govinda! Damodara! Madhava!" 
 
(31) After Lord Mukunda had met with Akrura and entered Mathura to attend the ceremony of breaking the bow of Kamsa, all the citizens then shouted, "Jaya Govinda! Jaya Damodara! Jaya Madhava!" 
 
(32) When both sons of Vasudeva had actually been taken out of Vrndavana by the messenger of Kamsa, Yasoda sobbed within the house, crying, "Govinda, Damodara, Madhava!" 
 
(33) Hearing how the son of Yasoda, who was but a child, was wrapped within the coils of the Kaliya serpent at the pond, the cowherd boys cried "Govinda! Damodara! Madhava!" and scurried down the path.  
 
(34) Seeing the Lord of the Yadus proceeding towards Mathura upon Akrura's chariot, the cowherd boys, upon realization of their impending separation, said, "O Govinda! Damodara, Madhava! (Where are you going? Are You actually leaving us now?)  
 
(35) At the edge of a lotus forest, a gopi lay down upon the bed of flowers, bereft of Krsna. Tears flowed from her lotus eyes as she wept, "Govinda, Damodara, Madhava." 
 
(36) Being severely restricted by her mother and father, a lamenting gopi entered her house, thinking, "Now that I have arrived home, save me, O Lord of the universe! O Govinda, Damodara, Madhava!" 
 
(37) Thinking that Krsna was in the forest, a gopi fled into the forest in the middle of night. But seeing that Krsna wasn't actually there, she became very fearful, and cried, "Govinda, Damodara, Madhava!" 
 
(38) Even the ordinary mortals comfortably seated at home who chant the names of Visnu, "Govinda, Damodara," and "Madhava," certainly attain (at least) the liberation of having a form similar to that of the Lord.   
 
(39) Seeing Srimati Radharani crying from the pangs of separation from Govinda, the blooming lotus eyes of Radha's girlfriend also filled with tears, and she too cried, "Govinda, Damodara, Madhava." 
 
(40) O my tongue, you are fond of sweet things and are of discriminating taste; I tell you the highest truth, which is also the most beneficial. Please just recite these sweet syllables: "Govinda," "Damodara," and "Madhava."  
 
(41) The knowers of the Vedas say that this is the cure-all of the worst diseases of mankind, and that this is the seed of the destruction of the threefold miseries of material existence–"Govinda, Damodara, Madhava!" 
 
(42) Upon Ramacandra's going into the forest due to his father's order, along with Laksmana and Sita, His mother cried, "O Govinda, Damodara, Madhava!" 
 
(43) Left there alone, Sita was carried out of the forest by the ten-headed Ravana. At that time, accepting no other Lord, Sita cried, "O Govinda! Damodara! Madhava!" 
 
(44) Separated from Rama, the daughter of King Janaka was completely anxious, and with the form of Rama within her heart, she cried, "O Raghunatha! Protect me! O Govinda, Damodara, Madhava!" 
 
(45) "O Lord Visnu, be gracious! Lord of the Raghu clan, cause of the happiness and distress of gods and demons alike, O Govinda, Damoadara, Madhava!" Thus Sita cried asShe was being carried over the middle of the ocean. 
 
(46) Caught by his foot and pulled into the water, Gajendra, his friends all harassed and frightened away, then called out incessantly, "Govinda, Damodara, Madhava!"
 
(47) Along with his priest Sankhayuta, King Hamsadhvaja saw his son Sudhanva falling into a vat, but the boy was chanting the transcendental names of Hari, Govinda, Damodara, and Madhava. 
 
(48) Accepting Durvasa Muni's request (that she feed his many disciples though she hadn't the means) Draupadi mentally called out to the Lord from within her heart, the Lord of forest dwellers. She said, "Govinda, Damodara, Madhava!" 
 
(49) He is always meditated upon by the yogis as being inscrutable. He is the remover of all anxieties, and is the desire-tree of all that is desired. His bluish complexion is as attractive as Kasturika. Govinda! Damodara! Madhava! 
   
(50) I am fallen into the deep, dark well of material life, which is full of illusion and blind ignorance, and I am tormented by sensual existence. O my Lord, Visnu, Govinda, Damodara, Madhava, please grant me Your supporting hand to uplift me. 
 
(51) O my tongue, I ask only this, that upon my meeting the bearer of the scepter of chastisement (Yamaraja), you will utter this sweet phrase with great devotion:  "Govinda, Damodara, Madhava!" 
 
(52) O my tongue, O knower of rasa, for release from the hellish bondage of material existence, just worship the charming and easily obtained mantra that is chanted by Vedavyasa and other sages:  "Govinda, Damodara, Madhava!"  
 
(53) You should always and everywhere loudly chant, "Gopala, Vamsidhara, O ocean of beauty, Lord of the worlds, Narayana, O friend of the poor, Govinda, Damodara," and "Madhava." 
 
(54) O my tongue, always worship these beautiful, enchanting names of Krsna, "Govinda, Damodara," and "Madhava," which destroy all the obstacles of the devotees. 
 
(55) "O Govinda, Govinda, Hari, Murari! O Govinda, Govinda, Mukunda, Krsna! O Govinda, Govinda! O holder of the chariot wheel! O Govinda! O Damodara! O Madhava!" 
 
(56) Indeed, this is the essence found upon ceasing the affairs of mundane happiness. And this too is to be sung after the cessation of all sufferings. This alone is to be chanted at the time of death of one's material body–"Govinda, Damodara, Madhava!" 
 
(57) Somehow or other accepting the unavoidable command of Duhsasana, Draupadi, like a frightened doe, entered the assembly of princes and within her mind cried out to the Lord, "Govinda, Damodara, Madhava!" 
 
(58) O tongue, drink only these nectarean names, "Sri Krsna, dearmost of Sri Radha, Lord of Gokula, Gopala, Lord of Govardhana, Visnu, Govinda, Damodara," and "Madhava." 
 
(59) "Srinatha, Lord of the universe, form of the universe, beautiful son of Devaki, O enemy of the demons, Govinda, Damodara, Madhava!" O my tongue, just drink this nectar.
 
(60) "Lord of the gopis, enemy of Kamsa, Mukunda, husband of Laksmidevi, Kesava, son of Vasudeva, Govinda, Damodara, Madhava!" O my tongue, just drink this nectar. 
 
(61) "O You who give bliss to the gopis! Lord of Vraja, You who have entered the forest for herding the cows, O Govinda, Damodara, Madhava!" O my tongue, just drink this nectar. 
 
(62) "O Lord of my life! Upholder of the universe, foe of Kaitabha, Vaikuntha, Narayana, holder of the Sudarsana-cakra! Govinda, Damodara, Madhava!" O my tongue, just drinkthis nectar. 
 
(63) "O Lord Hari, enemy of Mura, Madhusudana, Sri Rama, dearmost of Sita, enemy of Ravana, Govinda, Damodara, Madhava!" O tongue, now just drink this nectar. 
 
(64) "O best of the Yadus, O bearer of Govardhana hill, O lotus-eyed expert in giving happiness to the cows, the gopas, and the gopis, Govinda, Damodara, Madhava!" O tongue, please just drink this nectar. 
 
(65) "O uplifter of the earth's burdens in the guise of a cowherd boy, O Lord of sportive pastimes in which Ananta-sesa has become Your brother! O Govinda, Damodara, Madhava!" O my tongue, just drink this nectar. 
 
(66) "O enemy of Baki, Bakasura, Aghasura, and Dhenuka, O Lord who expertly smashed Kesi and Trnavarta!" O tongue, just drink this nectar–"Govinda, Damodara, Madhava!" 
 
(67) "O Ramacandra, O life and soul of the beautiful daughter of Janaka Maharaja, enemy of the night-roving demons, O elder brother of Bharata!" O my tongue, just drink this nectar–"Govinda, Damodara, Madhava!" 
 
(68) "O Lord Narayana, Ananta, Hari, Nrsimhadeva, remover of the afflictions of Prahlada, O merciful Lord! Govinda, Damodara, Madhava!" O my tongue, simply drink this nectar. 
 
(69) O Lord who assumed the man-like form of Rama, who by dint of Your prowess, turned all other kings into Your servants! "O Govinda, Damodara, Madhava!" O tongue, just drink this nectar. 
 
(70) "Sri Krsna! Govinda! Hari! Murari! O Lord, Narayana, Vasudeva!" O tongue, please drink only this nectar–"Govinda, Damodara, Madhava!"  
 
(71) Even though anyone is able to chant, still no one does. Alas! How determined people are for their own undoing! O tongue, just drink the nectar of these names–"Govinda, Damodara, Madhava!"