Jarasutanubandhana Ksitisa

Jarasutanubandhana Ksitisa

Jiva Goswami has written this song “Jarasutanubandhana Ksitisa”. This song is taken from the book Gopala Campu – Volume 2 Chapter 27 Verse 62 Virudavali 2. In this song, Jiva Goswami has glorified Sri Krishna, who also helps and protects his devotees.
 
jarasutanubandhana-ksitisa-vrnda-bandhana-sruter ativa suratah surarsinapi duratah
sametya partha-yacitam kratu-kriyasaya citam sad-unnayartham uddhava-prayukta-mantra-suddhavah
ksayaya magadhesituh puragatah param pituh svasuh sutasya mandiram sva-yogya-samsad-indiram
tad-uddhavokta-mantranat tadiya-bhakti-yantranat kirita-bhima-sangatas chalena vipratam gatah
tada jarasutam sajan niyodhum arthitam bhajan yudhiha bhimam unnayan mukhena tasya nirnayann
anena tam ca yodhayan svam enam atra bodhayan nijengitadanekasas tatana casya sad-yasah
sa magadhesa-ghatanah ksitisa-bandha-satanah samasta-yatna-sarthakah prananditatma-parthakah
sva-klpta-rajasuyakas tad-apta-pujya-bhuyakah tatas ca cedipe rusa ksipaty api ksamajusam
upetya vartma su-sthirah sva-bhakta-nindanacira-prarudha-kopa-paddhatih sva-cakra-srsta-tad-dhatih
samapta-partha-yajsakah prasiddhi-bhak samajsakah. tad evam apy asau punah sva-ghosa-vasinas tu nah
samardhayan samagatah sukhi-karoti ragatah.
 
 
Lord Krsna, who from a learned devotee heard of many kings imprisoned by Jarasandha, Lord Krsna, who met with Narada, Lord Krsna, whom Yudhisthira asked to arranged for a yajna, Lord Krsna, who heard Narada's advice that He should deliver His devotees, Lord Krsna, who on devoted Uddhava's advice went to the palace to kill Jarasandha, Lord Krsna, who, arriving with Bhima and Arjuna, and all of the disguised as brahmanas, begged Jarasandha for a duel, Lord Krsna, who arranged that Bhima fight withJarasandha, Lord Krsna, who with a hint told Bhima how to kill Jarasandha, Lord Krsna, who thus killed Jarasandha, glorious Lord Krsna, who freed the imprisoned kings, LordKrsna, who made all these endeavors successful, Lord Krsna, who delighted King Yudhisthira, Lord Krsna, who arranged for the Rajasuya-yajna, Lord Krsna, who was worshiped at the Rajasuya-yajna, Lord Krsna, who with the cakra killed Sisupala when he insulted the devotees and was no longer worthy to be forgiven, Lord Krsna, who saw the successful completion of the Rajasuya-yajna, famous Lord Krsna returned and with great love filled us, the people of Vraja, with bliss.