Premse Kaho Sri Krsna Caitanya

Bhaktivinoda Thakura, Premse Kaho Sri Krsna Caitanya

Bhaktivinod Thakur has written this song ” Premse Kaho Sri Krsna Caitanyaā€¯. The Official Name for this song is Gitavalir Prema Dhvani. This song is taken from the book Gitavali.
 
premse koho sri krsna-caitanya-nityananda-
advaita-gadadhara-srivasa-pandita ki jaya!
sri antardvipa mayapura, simanta, godruma, madhyadvipa, koladvipa, rtudvipa,
jahnudvipa, modadruma, rudradvipatmaka sri navadvipa-dhama ki jaya!
sri radha-krsna-gopa-gopi-go-govardhana-
vrndavana-radha-kunda-yamunaji ki jaya!
sri tulasi-devi ki jaya!
sri gangaji ki jaya!
sri surabhi-kunja ki jaya!
sri nam hatta ki jaya!
sri bhakti-devi ki jaya!
sri gayaka, srota, bhakta-vrnda ki jaya!
 
(pare sastanga-dandavat)
 
(falls and offers humble dandavat obeisances after reading the Prema Dhvani)