Sneha Raga Maya Taila Haridra

Sneha Raga Maya Taila Haridra

Jiva Goswami has written this song “Sneha Raga Maya Taila Haridra”. This song is taken from the book Gopala Campu – Volume 2 Chapter 33 Verse 74; Radha Madhava Yugalam. This song is a prayer by Jiva Goswami to the eternally youthful Divine Couple – Sri Radharani and Lord Krishna.
 
(Refrain)
sneha-raga-maya-taila-haridra-parivalitam muhur acalam
 
(1)
navam idam avatan mithunam gokulam gokula-vasatin sarvan
kurutad api puru-guru-sukha-santati-santata-santata-garvan
 
(2)
bhrsam api viharatu haratu ca cittam hatau ca duhkham nityam
grathayatu kantim kantim apiha prathayatu mahimadityam
 
(3)
sakala-sakala-gunam iha gunayatu punar anunayatan nija-lokam
nayana-nayana-pada-sampadam ayatam dayatam sasvad asokam
 
(4)
jiva-sujivana-nija-rupamrta-bhrtam api kurvad asesam
rajatu raja-tulajayi vibhavam vibhavatu vismita-sesam
 
 
(Refrain) Always anointed with the turmeric oil of newfound deep love, . . .
 
1) May the youthful Divine Couple always protect the residents of Gokula. May the Divine Couple fill them with the greatest and deepest bliss.
 
2) May the youthful Divine Couple always enjoy transcendental pastimes. May They charm the devotees' hearts. May They remove the devotees' sufferings. May They reveal their beauty and splendor. May They allow the sun of Their glories to shine.
 
3) May the youthful Divine Couple show all their glories and virtues. May They give the gift of Their feet to the devotees' eyes. May they always remove the devotees' sufferings.
 
4) May the youthful Divine Couple show the nectar glory of Their handsome transcendental forms, which are the life of all living entities. May They shine with regal glory. May they fill everyone with wonder.