Karpanya Panjika Stotra

Karpanya Panjika Stotra

Rupa Goswami has written this song “Tisthan Vrndatavi Kunje”. The official name of this song is Volume 2 Karpanya Panjika Stotra. This song is taken from the book Stavamala. In this song, Rupa Goswami glorifies Srimati Radha and Sri Krsna and requests for their mercy.
(1)
tisthan vrndatavi-kusje vijsaptim vidadhaty asau
vrndatavisayoh pada-padmesu krpano janah
(2)
navendivara-sandoha-saundaryaskandana-prabham
caru-gorocana-garva-gaurava-grasi-gaurabham
(3)
satakumbha-kadamba-sri-vidambi-sphurad-ambaram
harata kimsukasyamsun amsukena virajitam
(4)
sarva-kaisoravad-vrnda-cudarudha-harin-manim
gosthasesa-kisorinam dhammillottamsa-mallikam
(5)
srisa-mukhyatma-rupanam rupatisayi-vigraham
ramojjvala-vraja-vadhu-vraja-vismapi-sausthavam
(6)
saurabhya-hrta-gandharvam gandhonmadita-madhavam
radha-rodhana-vamsikam mahati-mohitacyutam
(7)
radha-dhrti-dhana-stena-locanascala-capalam
drg-ascala-kala-bhrńgi-dasta-krsna-hrd-ambujam
(8)
radha-gudha-parihasa-praudhi-nirvacani-krtam
vrajendra-suta-narmokti-romascita-tanu-latam
(9)
divya-sad-guna-manikya-sreni-rohana-parvatam
umadi-ramani-vyuha-sprhaniya-gunotkaram
(10)
tvam ca vrndavanadhisa tvam ca vrndavanesvari
kakubhir vandamano’yam mandam prarthayate janah
(11)
yogyata me na kacid vam krpa-labhaya yady api
maha-krpalu-maulitvat tathapi kurutam krpam
(12)
ayogye saparadhe’pi drsyante krpayakulah
maha-krpalavo hanta loke lokesa-vanditau
(13)
bhakter vam karuna-hetor lesabhaso’pi nasti me
maha-lilesa-rataya tad apy atra prasidatam
(14)
jane duste’py abhakte’pi prasidanto vilokitah
maha-lila-mahesas ca ha nathau bahavo bhuvi
(15)
adhamo’py uttamam matva svam ajse’pi manisinam
sistam dusto’py ayam jantur mantum vyadhita yadyapi
(16)
tathapy asmin kadacid vam adhisau nama-jalpini
avadya-vrnda-nistari-namabhasau prasidatam
(17)
yad aksamyam nu yuvayoh sakrd-bhakti-lavad api
tad-agah kvapi nasty eva krtasam prarthaye tatah
(18)
hanta klibo’pi jivo’yam nitah kastena dhrstatam
muhuh prarthayate nathau prasadah ko’py udascatu
(19)
esa papi rudann uccair adaya radanais trnam
ha nathau natheti prani sidaty atra prasidatam
(20)
haha-ravam asau kurvan durbhago bhiksate janah
etam me srnutam kakum kakum srnutam isvarau
(21)
yace phutkrtya phutkrtya ha ha kakubhir akulah
prasidatam ayogye’pi jane’smin karunarnavau
(22)
krosaty arta-svarair asye nyasyańgustham asau janah
kurutam kurutam nathau karuna-kanikam api
(23)
vaceha dinaya yace sakrandam ati-manda-dhih
kiratam karuna-svantau karunormi-cchatam api
(24)
madhurah santi yavanto bhavah sarvatra cetasah
tebhyo’pi prema-madhuram prasadi-kurutam nijam
(25)
sevam evadya vam devav ihe kiscana naparam
prasadabhimukhau hanta bhavantau bhavatam mayi
(26)
nathitam param evedam anatha-jana-vatsalau
svam saksad-dasyam evasmin prasadi-kurutam jane
(27)
asjalim murdhni vinyasya dino’yam bhiksate janah
asya siddhir abhistasya sakrd apy upapadyatam
(28)
amalo vam parimalah kada parimalan vane
anarghena pramodena ghranam me ghurnayisyati

(29)

rasjayisyati karnau me hamsa-gusjita-gasjanam
masjulam kim nu yuvayor masjira-kala-sisjitam
(30)
saubhagyańka-rathańgadi-laksitani padani vam
kada vrndavane pasyann unmadisyaty ayam janah
(31)
sarva-saundarya-maryada-nirajya-pada-nirajau
kim apurvani parvani ha mamaksnor vidhasyatha
(32)
sucirasa-phalabhoga-padambhoja-vilokanau
yuvam saksaj-janasyasya bhavetam iha kim bhave
(33)
kada vrndatavi-kusja-kandare sundarodayau
khelantau vam vilokisye suratau natiduratah
(34)
gurvayattataya kvapi durlabhanyonya-viksanau
mithah sandesa-sidhubhyam nandayisyami vam kada
(35)
gavesayantav anyo’nyam kada vrndavanantare
sańgamayya yuvam lapsye harinam paritosikam
(36)
panikrta-mitho-hara-luscana-vyagra-hastayoh
kalim dyute vilokisye kada vam jita-kasinoh
(37)
kusje kusuma-sayyayam kada vam arpitańgayoh
pada-samvahanam hanta jano’yam racayisyati
(38)
kandarpa-kalahodghatta-trutitanam lata-grhe
kada gumphaya haranam bhavantau mam niyoksyatah
(39)
keli-kallola-visrastan hanta vrndavanesvarau
karhi barhi-patatrair vam mandayisyami kuntalan
(40)
kandarpa-keli-panditya-khanditakalpayor aham
kada vam alika-dvandvam karisye tilakojjvalam
(41)
devarambhe vana-sragbhir drsau te devi kajjalaih
ayam janah kada kusja-mandape mandayisyati
(42)
jambunadabha-tambuli-parnanya-vadalayya vam
vadanambujayor esa nidhasyati janah kada
(43)
kvasau duskrta-karmaham kva vam abhyarthanedrsi
kim va kam va na yuvayor unmadayati madhuri
(44)
yaya vrndavane jantur anarho’py esa vasyate
tayaiva krpaya nathau siddhim kurutam ipsitam
(45)
karpanya-pasjikam etam sada vrndatavi-natau
giraiva jalpato’py asya jantoh sidhyatu vaschitam
(1) A very poor man living in Vrndavana forest presents the following appeal at the lotus feet of Vrndavana’s king and queen.
(2) O king whose luster eclipses the splendor of newly blossomed blue lotus flowers, O queen whose fair complexion devours the intense pride of yellow gorocana,
(3)  . . . O king whose splendid garments mock the beauty of golden kadamba flowers, O queen whose splendid garments eclipse the glory of red kimsuka flowers, . . .
(4)  . . . O king who is the sapphire crown of all youths, O queen who is the jasmine flower crown in the decorated braids of all the girls in Vraja, . . .
(5)  . . . O king whose transcendental form is most handsome of all forms of the Personality of Godhead, O queen whose beauty fills with wonder the girls of Vraja, who are more beautiful than the goddess of fortune, . . .
(6)  . . . O king whose fragrance captivates Sri Radha, O queen whose fragrance maddens Lord Madhava, O king whose flute stuns Sri Radha, O queen whose vina charms infallible Krsna, . . .
(7)  . . . O king whose restless sidelong glances are the thief that steals Radha’s peacefulness, O queen whose bumblebee sidelong glance bites the lotus of Krsna’s heart, . . .
(8)  . . . O king who made no reply to Radha’s mysterious jokes, O queen the hairs of whose vinelike form stood erect with joy as You heard the prince of Vraja’s joking words, . . .
(9)  . . . O king whose splendid transcendental virtues are an eternally growing mountain of rubies, O queen whose many transcendental virtues are desired by Parvati and all other beautiful girls, . . .
(10)  . . . O king of Vrndavana, O queen of Vrndavana, bowing down before You, with a choked voice this foolish person appeals to You.
(11) Although I am not worthy to receive Your mercy, please be merciful to me, for You are the crowns of all who are merciful.
(12) O king and queen worshiped by the masters of all the worlds, they who are very merciful are filled with mercy even for the unworthy and even for the offenders.
(13) Although I have not the dimmest shadow of pure devotion, which is the only way to attain You, still, because You are the masters of playful transcendental pastimes, please be merciful to me.
(14) O my king and queen, in this world many powerful controllers and many playful persons are seen to be merciful to the impious and indifferent.
(15-16) Although I am the lowest and You the highest, although I am fool and You the greatest philosopher, although I am wicked and You the most saintly, and although I commit offenses when I think of You, still, O king and queen the shadow of whose holy name delivers one from a host of sins, please be kind to this person who sometimes chants Your holy name.
(17) The most unpardonable sin is made nonexistent by a small particle of devotion to You. This makes me hopeful. For this reason I now appeal to You.
(18) Although this living entity is cowardly eunuch, intense pain has now made him bold. O king and queen, again and again he appeals to You. Please be kind to him.
(19) Loudly crying and taking a straw between his teeth, this sinful soul begs: “O king and queen, please be kind!”
(20) Calling out, “Alas! Alas!” this unfortunate person begs: “Please hear my appeal! O king and queen, please hear my appeal!”
(21) Filled with anguish and again and again calling out, “Alas! Alas!” I beg: “O oceans of mercy, please be kind to this unworthy person!”
(22) Placing his face in his hands, this person cries in anguish: “O king and queen, please, please give a small drop of Your mercy!”
(23) Crying, I, who am a great fool, beg in a piteous voice: “O merciful king and queen, please splash me with Your waves of mercy!”
(24) To they whose hearts are filled with sweet, ecstatic devotion You mercifully give sweet, pure love.
(25) O king and queen, I wish only to serve You. I do not wish anything else. Please become kind to me.
(26) O king and queen who are kind to the shelter less, please be kind to this person and grant the direct service he begs.
(27) Folded palms placed on his head, this poor person begs: “May my desire now be fulfilled.”
(28) When, coming through the forest, will Your splendid fragrance overwhelm my nose with immeasurable happiness?
(29) When will the musical tinkling of Your anklets, which shames the swans’ warbling, delight my ears?
(30) When, seeing in Vrndavana forest Your footprints bearing a chariot wheel and other auspicious signs, will this person become mad with joy?
(31) O king and queen whose lotus feet are the worshipable ultimate limit of all beauty, will You place these unprecedented joyful festivals before my eyes?
(32) O Lords the sight of whose lotus feet I have for a long time yearned to see, will this person be able to directly see You in this birth?
(33) O splendid king and queen, when will I see You enjoying amorous pastimes nearby in the groves and caves of Vrndavana forest?
(34) O king and queen who, out of fear of Your superiors, rarely see each other, when will I delight You with the nectar of each other’s letters?
(35) When, as You search for each other in Vrndavana forest, will I bring You together, and receive from You an excellent gift as a reward?
(36) When will I, holding the fresh garland intended as the victor’s prize, see Your dispute, as You both claim victory in the gambling match?
(37) When, as You lay on the bed of flowers, will this person massage Your feet?
(38) When will You order me to repair the necklaces broken during Your amorous battle in the cottage of vines?
(39) O king and queen of Vrndavana, when will I decorate Your hair with peacock feathers, the previous decorations having been washed away by the waves of Your pastimes?
(40) When will I apply splendid tilaka markings to Your foreheads, the previous decorations broken by Your great skill in amorous pastimes?
(41) O king, when will I decorate Your chest with forest flower garlands? O queen, when will I decorate Your eyes with black kajjala? When will this person decorate You in the garden temple?
(42) When will this person break golden betel leaves and place them in Your mouths?
(43) What am I? I am a sinful man. How can I make such a request? Who will not become maddened by Your transcendental sweetness?
(44) O king and queen, by the same mercy that allows this unworthy person to reside in Vrndavana, please fulfill his desire.
(45) O king and queen who dance in Vrndavana forest, may the the desires of a person who repeatedly recites this Karpanya-panjika become fulfilled.